Yazdaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Yazdaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Yazdaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kartal'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Harun Daştan ve Yavuz Selim Yaz ortaklığında kuruldu.


Yazdaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kartal'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Harun Daştan ve Yavuz Selim Yaz ortaklığında kuruldu.

Yazdaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. ö. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. p. Her türlü hafriyat işleri, bina yıkım işleri yapmak, yaptırmak. Maksat ve mevzuunun tahakkuku için markalar, patentler, ihtira beratları lisans ve teknik yardım gibi gayri maddi fikir ve sınai hakları almak bu hakları gerektiğinde devretmek satmak. Gerektiği hallerde şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri 3. Kişiler lehine ipotek etmek rehin vermek Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri 3. Kişilerin borçlarının, kullandığı veya kullanacağı kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek etmek rehin vermek ve benzeri ayni haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri ayni hakları terkin etmek ve çözmek. Gerektiği hallerde kendisi ve 3. Kişilere mülkiyeti gayri ayni haklar ipotek irtifak intifa sükna kefalet gibi haklar tesis etmek, üçüncü gerçek veya tüzel kişilere müşterek ve müteselsil veya adi kefil olmak, birlikte borçlanabilmek veya borç altına girmek, bu borçların temini için gerekli ve her türlü teminatları, rehinleri, menkul ve gayrimenkul rehni, ipotek işlemleri yapmak, finansal kiralama sözlemeler, mülkiyeti muhafaza akitleri, mortgage işlemleri yapmak, yaptırmak, en geniş anlamda 3. Kişiler lehine taahhütte, borçlanmada, kefalette ve teminatlandırmada bulunmak, alacağın temliki ve borcun nakli sözleşmeleri yapmak, 3. Şahıs lehine taahhütte bulunmak ve 3 şahıslara hak temininde bulunmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve sahsı her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Adres: Kordonboyu Mah.Hamam Sk.Yazlar İş Mrk.No:39/4 Kartal