Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu! Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi, Esma İpek Akpınar Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petek Coşkun, Murat Aktürk, Kenan Öden Yönetim Kurulu Üyeliğinde 240 bin TL sermaye ile 16 Mart'ta Eyüp'te kuruldu.Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi, Esma İpek Akpınar Yönetim Kurulu Başkanlığı, Petek Coşkun, Murat Aktürk, Kenan Öden Yönetim Kurulu Üyeliğinde 240 bin TL sermaye ile 16 Mart'ta Eyüp'te kuruldu. 


Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; 1.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü emlak, konut, siteler, arsa, arazi, ticari ve sınai iş merkezleri ve sair her türlü gayrimenkuller satın almak, satmak, devir ve temlik etmek, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, pazarlamak, işletmeciliği yapılan her türlü gayrimenkulün bakım, onarım, tadilat ve sair işlerini yapmak veya yaptırmak, bunlarla ilgili her türlü proje geliştirmek, strateji, pazarlama ve reklam faaliyetleri yürütmek, 2.Yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul yatırımı ve ticareti yapmak, kiraya vermek ve bunların işletmek, 3.Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane tasarım, inşaat, restorasyonlarını yapmak, yaptırmak, satmak ve bunların kontrol ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak veya yaptırmak, 4.Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait taşınmaz mallar, arazi, arsa, meskenler, villa, yalı, işyerleri, sanayi ya da sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri, otel ve moteller ve benzerleri için yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerek doğrudan gerek dışarıdan hizmet almak suretiyle yönetim hizmeti vermek, değerleme hizmeti (ekspertiz), analiz ve fizibilite çalışmaları yapmak ve standart rapor halinde ayrıntılı olarak hazırlayarak talep edenlere sunmak.  5.Pazar araştırmaları, veri tabanı kurgulama, geliştirme ve bunlarla ilgili koordinasyon ve kontrol faaliyetleri yürütmek, 6.Sektörle ilgili profesyonel eğitim faaliyetleri yürütmek, 7.Organizasyon, sistem, işleyiş modelleri geliştirmek ve uygulamak 8. Bütün bu konularda her türlü danışmanlık hizmeti vermek Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir: a.Her türlü teminat almak veya vermek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak, b.Satış vaadi sözleşmesi akdetmek, satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirmek, tapuya şerh ettirilmiş ya da şerh edilecek satış vaadi sözleşmelerini tapudan terkin ettirmek, c.Kiraya veren sıfatıyla her türlü kira sözleşmesini akdetmek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, şerh ve tescil ettirilen kira sözleşmelerini terkin ettirmek, d.Gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı kurmak, kat irtifaklarını kat mülkiyetine çevirmek, e.Piyasa araştırması, analizi, anketleri, kamuoyu yoklamaları ve bu amaçta farklı aktiviteler yönetmek, f.Ekonomi ve organizasyonu içeren her türlü konuda danışmanlık servisi vermek, g.Aktivitelerini gerçekleştirmek için üçüncü kişilerle işbirliği yapmak, h.İç ve dış distribütörlükler, acenteler ve ticari acenteler temin etmek, i.Türkiye'de veya başka bir yerde, Şirket'inkiyle benzer amaçlara sahip veya faaliyetleri Şirket tarafından, kendisiyle bağlantı içinde bulunması dolayısıyla, daha avantajlı bir şekilde yürütülebilecek olan iktisadi teşebbüslerin malvarlığını iktisap edebilir ve faaliyetlerini devam ettirebilir; j.Şirket'in faaliyet alanı içinde, ulusal ve uluslararası temsilci, acente, lisans sahibi ya da franchise alıcısı gibi hareket edebilir, Türkiye'de ya da yurtdışında temsilcilik, acentelik, franchise alıcılığı, lisans sahipliği, yüklenicilik, danışmanlık, proje yükleniciliği, distribütörlük ve komisyonculuk yapabilir; k. Yukarıda sayılan hedeflerle ilgili olarak Türkiye'de veya yurtdışında şubeler ve irtibat büroları açabilir; l. Tüm taşınır ve taşınmaz mülkleri yönetebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, inşaa edebilir, satın alabilir ve gerektiğinde satabilir; bunlar üzerinde ipotek, hapis hakkı ve diğer ayni hak türleri tesis edebilir, kabul edebilir, kurabilir ve bunları hükümsüz kılabilir; m.Şahıslarla ve/veya tüzel kişilerle her türlü geçici ve/veya daimi ortaklıklar kurabilir; şahıslarla ve/veya tüzel kişilerle her türlü geçici ve/veya daimi ortaklıklar kurabilir; n.Bono, hisse senedi ve benzeri menkul kıymetler satın alabilir; o.Faaliyet alanına giren konularda üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir; p.Amaçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için, yerel veya yabancı piyasalardan, bankalardan ya da diğer tüzel kişilerden kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her tür teminat alabilir, ve bu amaç için, menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin hakkı kurabilir ya da bunlar üzerindeki işletme haklarını devredebilir; q.Kendisi veya üçüncü kişilerin lehine olacak şekilde her türlü garanti, kefalet ve teminatı verebilir veya kabul edebilir; r.Şirket'in amaçlarına ve faaliyet alanına ilişkin, markalar, modeller, çizimler, özel işlemler ya da üretim ve imalat sistemleri, know how, peştemaliye ve patent hakları gibi gayri maddi varlıkların mülkiyetini iktisap edebilir ve iktisap edilmiş olan fikri mülkiyete konu varlıkların üzerinde ticari işlemler gerçekleştirebilir ve herhangi bir biçimde bunları elden çıkarabilir, tescil ettirebilir, tescilden fek ve terkin edebilir; ve s.Şirket, doğrudan veya dolaylı bir şekilde işbu faaliyet ve amaçlarla bağlantılı ve yasal olan diğer tüm faaliyetleri Türkiye içinde veya dışında sürdürebilir. 


Yeni Adres Danışmanlık Anonim Şirketi adres: Eyüp, Göktürk Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi, Gökmahal Ofis Blok 28/43