19 / 08 / 2022

Yenimahalle Belediyesi Ankara Yakacık'ta ticaret alanı imarlı gayrimenkul satıyor!

Yenimahalle Belediyesi Ankara Yakacık'ta ticaret alanı imarlı gayrimenkul satıyor!

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığı, Ankara Yenimahalle Yakacık'ta ticaret alanı imarlı gayrimenkul satıyor. İşte ihale detayları...Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığı,  Ankara  Yenimahalle Yakacık'ta gayrimenkul satıyor.  Ticaret alanı imarlı gayrimenkulün satış bedeli 2 milyon 607 bin 750 TL olarak belirlendi.

Geçici teminat bedelinin 78 bin 232 TL olarak belirlendiği gayrimenkulün satış ihalesi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.
2) İhale 31.03.2022 Perşembe günü saat 14.00’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.
3) Taşınmaza ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 5000,00-TL. karşılığında temin edilebilir.
4) İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 31.03.2022 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.
5) İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
6) İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç, K.D.V gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.
7) İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;
7-1) İhaleye girmek isteyen;
a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise
yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İsteklinin:
7-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)
7-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

Yenimahalle Belediyesi Ankara Yakacık ta ticaret alanı imarlı gayrimenkul satıyor!

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra
alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
7-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.
7-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekâletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).
7-6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir
8-KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ
1- Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
2- Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz. 

Yenimahalle Belediyesi Ankara Yakacık ta ticaret alanı imarlı gayrimenkul satıyor!