Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu! Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!

Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi, Halit Akalp Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Haluk Kulaksızoğlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 60 bin TL'lik sermaye ile 21 Ekim'de kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi, Halit Akalp Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Haluk Kulaksızoğlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 60 bin TL'lik sermaye ile 21 Ekim'de kuruldu. 


Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi iş konusu; 1. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, bu gibi tesis ve kuruluşları başkalarına işlettirmek, kiraya vermek, kiralamak, satın almak. 2. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. 3. Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a. İlgili mercilerden gerekli yasal izinlerin alınması ile restoranlar, kafeler, eğlence ve spor tesisleri de dahil olmak üzere gerekli olan veya arzu edilen alanlara, konuk alanlarına ve kamuya açık alanlara sahip olan otel, motel, pansiyon, kamping, tatil köyü, apart otel inşa edebilir, döşeyebilir, tefriş edebilir, satın alabilir, kiralayabilir, işletebilir, işletmeye verebilir, başkasına kiralayabilir, b. Ofis ekipmanları, mobilyalar, makinalar, diğer ekipman, malzeme ve araçları satın alabilir, ithal edebilir, kiralayabilir ve ihtiyaç duyulduğunda bunları herhangi bir başka yolla satabilir, kiraya verebilir veya elinden çıkarabilir. c. Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirketleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu şirketlerin sermayesine iştirak edebilir; aracılık faaliyeti yapmamak kaydıyla özel ya da kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılmış hisse senetleri, bonolar, intifa senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, intifa hakkı tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir. d. Marka, Patent, Lisans, Know-how, telif hakkı, peştemaliye gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları edinebilir ve bunları ilgili merci ve siciller nezdinde Şirket adına tescil ettirebilir veya bu hakları tadil edebilir, değiştirebilir ve mevcut sicilllerden terkin edebilir,bu haklara ilişkin olarak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler imzalayabilir ve bu hakları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir veya bunları herhangi bir suretle edinebilir veya elinden çıkarabilir. e. Yurtiçinde ve Yurtdışında temsilcilikler, şubeler ve bürolar açabilir veya temsilci olarak atanmayı kabul edebilir ve Şirket'in maksatlarını gerçekleştirmek için gereken hizmet, acenta, komisyon, taahhüt ve diğer her türlü sözleşmeleri imzalayabilir. f. Lüzumlu menkul ve gayrımenkulleri satın alabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, rehin, ipotek, ticari işletme rehni dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere menkul ve gayrımenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir veya başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili diğer sicillere tescil ettirebilir, üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, ticari işletme rehni de dahil olmak üzere bu hakları tesis ve tescil ettirebilir, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri fekkedebilir ve sahibi bulunduğu bilimum menkul ve gayrımenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçünkü kişiler lehine teminat olarak gösterebilir. g. Yerli ve Yabancı Tüzel Kişiler, şirketler ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi sözleşmeleri akdedebilir, maksadı dahilindeki işlemler için kredi alabilir. Şirket yukarıda düzenlenmemiş ancak maksatlarına erişebilmek için doğrudan ya da dolaylı olarak gerekli veya faydalı sayılan diğer faaliyetlere de girişebilir. 


Yeşilçam Otelcilik Hizmetleri ve Turizm Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Eğitim Mahallesi, Poyraz Sokak, Sadıkoğlu 1 İş Merkezi, Daire:58 Kat:2

pus