18 / 08 / 2022

Yol Trafik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yol Trafik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile N. Shukur H. Husseın tarafından kuruldu.Yol Trafik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da 500 bin TL sermaye bedeli ile N. Shukur H. Husseın tarafından kuruldu.

Yol Trafik İnşaat Taahhüt Pazarlama İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Karayolları Otoyolları, yurtiçi ve yurtdışı devlet yolları ve tünellerinin trafik işaretleri, trafik güvenliğinin sağlanması, yatay ve düşey işaretleme yapılması, sinyalizasyon yapım bakım onarım taahhüt işlerini, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaretleri levhaları yatay ve düşey işaretleme kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri yapmak. 2. Her türlü yurt içi ve yurtdışı inşaat taahhüt işler, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve trafik işaretleri levhaları yatay ve düşey işaretleme kurulumu montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşların tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat ve trafik güvenliğinin sağlanması yatay ve düşey işaretleme işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, işi yapmak ve teslim etmek. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları her türlü kurum ve kurumlar tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon her türlü trafik güvenliği sağlanması işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 6. İş makineleri ile ilgili alım satım kiralama ve danışmalık yapmak. 7. Gerekli yerlerden izin almak şartı ile yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi. 8. Şirket her türlü boya asfalt boyaları, boya hammaddelerinin inorganik kimyasal müstahzarlar kıymetli metallerin ve izotoplar inin organik ve inorganik bileşikleri ile ilgili alımı satımı ithalatı ihracatı ve toptan ticareti, mümessilliği distribütörlüğü alınır verilir. 9. Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar tanenler ve türevleri boyayıcı maddeler müstahzar boyaları tinerler vernikler ve müstahzar boyayıcı maddelerin alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı toptan ve parkende ticareti mümessilliği distribütörlüğü alabilir ve verebilir. 10. Şirket her türlü endüstriyel makinaların inşaat makinalarının asfalt ve yol çizgi makinalarının pompa ve kompresörlerinin alımı satımı ithalatı ihracatı bayiliği temsilciliği mümessilliği distribütörlüğü işlerini yapmak 11. Şirket konusuna giren her tülü makine ile ilgili elektrikli elektronik yedek malzeme yedek parça alet ve avadanlıkların alımı satımı imalatı ithalatı ihracatı bayiliği temsilciliği distribütörlüğü işlerini yapmak 12. İthalat ve ihracat rejimleri ve yürürlükteki yasaların ve mevzuatların izin verdiği çerçevede her türlü ürün ve malın yurtiçi alımı satımı, ithalatı ihracatı ve toptan dâhili ticaretini yapmak. 13.Şirket iştigal konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı ihalelere ve taahhütlere girebilir yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle iş birliğine girmek yanında bunlarla birlikte yeni şirket ve tesisler kurabileceği gibi kurulmuş ve kurulacak şirket ve tesislere ortak olabilir. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar; a. Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai malı ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. b. Şirket tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kurumların açtığı ihalelere katılabilir. İhale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. c Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü ve aracı alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek Alabilir, İpotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhide, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satım alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.