Zeytinburnu Seyit Nizam 3284 ada, 49 parselin bir kısmının imar planı askıda!

Zeytinburnu Seyit Nizam 3284 ada, 49 parselin bir kısmının imar planı askıda!


Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi, 3284 ada, 49 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıkarılan o imar planı...


Zeytinburnu İlçesi, Seyit Nizam Mahallesi, 3284 ada, 49 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilanen askıya çıkarıldı. 


İBB, 28670 dosya numaralı imar planını 17 Ekim 2014'te onayladı ve 9 Ocak 2015 Cuma günü askıya çıkardı. İmar planı, 9 Şubat 2015 tarihinde askıdan indirilecek. Detaylar şöyle; 


Plan notları: 


1- Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, F21C24D4A pafta, 3284 ada, 49 parselin bir kısmıdır.


2- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan park alanıdır. 


İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 

F21C24D4A pafta, 3284 ada, 48-49 (Eski 47) parsellere ait

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan notları


1- Tasdik sınırı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, F21C24D4A pafta, 3284 ada, 48-49 (eski 47) sayılı parseller olup, tasdik sınırı içerisindeki alan kısmen akaryakıt istasyonu alanı, kısmen ticaret+turizm alanı, kısmen rekreasyon alanı, kısmen yeşil alan, kısmen de yol alanıdır.


2- Turizm+ticaret alanında E=3.00'tür. 


3- Akaryakıt istasyon alanında TAKS=0.30, KAKS=0.60, H=2 kattır.


4- Turizm+ticaret alanında yükseklik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin silüete ilişkin 13.01.2012 tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile 12.09.2012 tarih ve 1823 sayılı meclis kararı doğrultusunda uygulama aşamasında belirlenecektir.


5- Uygulama ilçe belediyesince onanacak avan projeye göre yapılacaktır.


6- Akaryakıt istasyonu alanında LPG satış ve servis istasyonu yapılabilir. 


7- Bina boyut ve şekli serbesttir.


8- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce idare ve temsil edilen vakıflara ait mülkiyetlerde olup, bu planda rekreasyon alanına rastlayan taşınmazları Vakıflar Genel Müdürlüğü özel donatı alanı olarak değerlendirir. 


9- Kamuya terk edilecek alanlar, bedelsiz olarak terk edilmeden uygulama yapılamaz.


10- Jeolojik ve jeoteknik raporlar doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği'ne uyulacaktır.


11- Açıklanmayan hususlarda mer'i imar planları ve ilgili imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


12- Ruhsat aşamasında akaryakıt istasyonuna araç giriş-çıkışlarına ilişkin İBB (Ulaşım Daire Başkanlığı) görüşü ve UTK kararı alınmadan uygulama yapılamaz.


13- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (İSKİ Genel Müdürlüğü) 17.07.2012 tarih ve 367821 sayılı yazısında belirtilen  hususlara uyulması zorunludur. 


14- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (Zabıta Daire Başkanlığı) 18.07.2012 tarih ve 140093 sayılı yazısı gereği, akaryakıt istasyonu alanına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.


15- 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standardına uyulacaktır.


Zeytinburnu Seyit Nizam 3284 ada, 49 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planını indirmek için tıklayın

Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com