1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!

1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma! 1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!

Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarına 1. derece arkeolojik sit alanı deniyor. Peki, bu alanlarda yapılaşmaya izin verilir mi? İşte, 1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!

1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!

Sit alanı, tarihte yaşamış medeniyetlerden bizlere miras kalan yapılarına ve bulunduğu bölgelere verilen genel bir ifade olarak biliniyor. Medeniyetlerin yaşamış olduğu devirlerdeki Mimari, Ekonomik ve Sosyal olarak özelliklerini yansıtan kentler veya kent kalıntılarından oluşuyor. 


İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmelere ve alanlara arkeolojik sit alanları deniyor. 


Arkeolojik sit alanları kendi içinde 3'e ayrılıyor;

1.Derece Arkeolojik Sit Alanı

​Koruma çalışmaları dışında olduğu gibi korunacak olan sit alanları olarak tanımlanıyor. 


2. Derece Arkeolojik Sit Alanı

​Koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenerek, koruma çalışmaları dışında aynen korunacak olan sit alanlarına deniyor. 


3. Derece Arkeolojik Sit Alanı

​Koruma ve kullanma kararlarına göre yeni birtakım düzenlemeler izin verilebilen sit alanları olarak karşımıza çıkıyor. 1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!

1) I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. 

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; 

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, 

c) Höyük ve Tümülüsler de toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

d) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

e) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabileceğine, 

f) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine, 

g) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine karar verilmiştir. 


Karmaşık sit alanı nedir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com