03 / 07 / 2022

12 maddede site yönetiminde anlaşmazlıkların çözümü!

12 maddede site yönetiminde anlaşmazlıkların çözümü!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "12 maddede site yönetiminde anlaşmazlıkların çözümü" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

2. Anlaşmazlığı kat malikleri kuruluna taşıyan kat maliki/ diğer şekilde bağımsız bölümden faydalananlar, kuruldan çıkacak karardan memnun olmazlarsa mahkemeye Kat Mülkiyet Kanunu madde 33 hükümleri çerçevesinde başvurabilir.

3. Kat malikleri kurulunca alınmış bir karardan memnun olmayan ve bu kararın kanuna / kendi menfaatlerine adil olmayacak şekilde muhalif olduğunu düşünen taraf mahkemeye koşulları belirlenmiş sürelerde başvurabilir.

12 maddede site yönetiminde anlaşmazlıkların çözümü!

4. Kanuna aykırı, mutlak veya kısmı butlan (geçersiz olan) kararlarda ise süre koşulu aranmaz.

5. Kurul kararı, yine kurulca veya mahkemece iptal edilmediği sürece geçerlidir ve kanunda belirtilen kişileri bağlar.

6. Genel kural olarak, KMK madde 3 hükmünce, kat malikleri kurulu toplantısının ve alınana kararların iptalini isteme hakkı kat maliklerine aitse de, kat maliki olmayıp bağımsız bölümlerden daimi surette yararlanan faydalanan kişiler de yönetim planı ve sözleşme hükümleri uyarınca kullanmalarına engel olabilecek kurul kararlarının yalnızca belirtilen özelliklerde olanları için mahkemeye başvurabilirler.

7. Kat malikleri/temsilciler kurulu kararlarının iptali için başka bir üst kurul yoktur, bu karaların iptali için tek başvuru merci, taşınmazın bulunduğu yerin sulh mahkemesidir. Kat Mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar Hakem’de çözümlenemez.

8. Kat Mülkiyet Kanununda, hem 33 hem de Ek madde-1’de yetkili ve görevli mahkeme çok açıkça belirtilmiştir. Bundan dolayı, bu konunun kamu düzeninden sayıldığı ve hükmün  mahkemelerce kendiliğinden uygulanması gerektiği anlaşılmalıdır.

12 maddede site yönetiminde anlaşmazlıkların çözümü!

9. Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak KMK 32.  madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve  her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh   mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

10. Hakim, karar verirken; yönetim planı ve bu planda hüküm yoksa Kat Mülkiyet Kanunu, bu kanunda da hüküm yoksa genel hükümlere göre karar verecektir.

11. Hakimin buradaki yetkisi, kararların usul ve esastan hukuka aykırılığı üzerinedir, yoksa kat malikleri yerine geçerek kararı değiştiremez veya kurul iradesi yerine geçip karar vermez.

12. Davada, karara olumlu oy veren malikler hasım gösterilebileceği gibi yalnızca yönetici de taraf gösterilebilir.


Nihat Dönmez/Site Yönetimleri Danışmanı    
www.famcoturk.com.tr