13 maddede kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü!

13 maddede kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü! 13 maddede kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "kat malikleri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...


1.    Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır.

2.    Anlaşmazlığı kat malikleri kuruluna taşıyan kat maliki/ diğer şekilde bağımsız bölümden faydalananlar, kuruldan çıkacak karardan memnun olmazlarsa mahkemeye Kat Mülkiyet Kanunu madde 33 hükümleri çerçevesinde başvurabilir.

3.    Kat malikleri kurulunca alınmış bir karardan memnun olmayan ve bu kararın kanuna / kendi menfaatlerine adil olmayacak şekilde muhalif olduğunu düşünen taraf mahkemeye koşulları belirlenmiş sürelerde başvurabilir.

4.    Kanuna aykırı, mutlak veya kısmı butlan (geçersiz olan) kararlarda ise süre koşulu aranmaz.

5.    Kurul kararı, yine kurulca veya mahkemece iptal edilmediği sürece geçerlidir ve kanunda belirtilen kişileri bağlar.

6.    Genel kural olarak, KMK madde 3 hükmünce, kat malikleri kurulu toplantısının ve alınana kararların iptalini isteme hakkı kat maliklerine aitse de, kat maliki olmayıp bağımsız bölümlerden daimi surette yararlanan faydalanan kişiler de yönetim planı ve sözleşme hükümleri uyarınca kullanmalarına engel olabilecek kurul kararlarının yalnızca belirtilen özelliklerde olanları için mahkemeye başvurabilirler.

7.    Kat malikleri/temsilciler kurulu kararlarının iptali için başka bir üst kurul yoktur, 
bu karaların   iptali için tek  başvuru merci, taşınmazın bulunduğu yerin sulh 
mahkemesidir. 

8.    Kat Mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar Hakem’de çözümlenemez.

9.    Kat Mülkiyet  Kanununda, hem 33 hem de Ek madde-1’de yetkili ve görevli 
mahkeme çok   açıkça belirtilmiştir.Bundan dolayı, bu konunun kamu    
düzeninden sayıldığı ve hükmün  mahkemelerce kendiliğinden uygulanması  
gerektiği anlaşılmalıdır.

10.    Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak   KMK 32 nci  madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar  tarihinden başlayarak bir ay  içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı  öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve  her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal     davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla  hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

11.    Hakim, karar verirken; yönetim planı ve bu planda hüküm yoksa Kat Mülkiyet  
Kanunu, bu kanunda da hüküm yoksa genel hükümlere göre karar verecektir.

12.    Hakimin buradaki yetkisi, kararların usul ve esastan hukuka aykırılığı üzerinedir,  yoksa kat malikleri yerine geçerek kararı değiştiremez veya kurul iradesi yerine  geçip karar vermez.

13.    Davada, karara olumlu oy veren  malikler hasım gösterilebileceği gibi yalnızca   
yönetici de taraf gösterilebilir.

www.konutsitesiyonetimi.com

12 maddede site yönetimi kurullarında oy hesabı!