13 adımda riskli yapı tespiti!

13 adımda riskli yapı tespiti! 13 adımda riskli yapı tespiti!

Deprem bölgesi olan ülkemizde acilen yenilenmesi gereken 1.5 milyon konut bulunuyor. Peki riskli yapı nasıl tespit ediliyor? Kentsel dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? İşte tüm merak edilenler...21 yıl önce yaşanan Marmara Depremi'nin etkileri hala devam ediyor. Uzmanlar depreme çözüm olarak kentsel dönüşümü gösteriyor. Depremden korunmak için güvenli binalarda oturmak birinci şart. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı kapsamında bina stokları yenileniyor.

1.5 milyon konut riskli

Deprem bölgesi olan ülkemizde birçok bina Marmara Depremi'nden önce yapıldı. Kalitesiz ve yeteriz demir ile deniz kumu kullanılan 1.5 milyon konut bulunuyor.

Riskli alan tespiti talep edebilirsiniz

Taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, riskli alan belirlenmesiyle ilgili bilgi ve belgelerini ihtiva eden dosya ile beraber Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabiliyor. Ancak Bakanlığa iletilen taleplerin öncelikle ilgili Belediyesi tarafından değerlendirilmesi tercih edilmeli.

Riskli yapı tespitine itiraz

İtirazları inceleyen teknik heyet, üniversitelerden bildirilen dört üye ile ikisi inşaat mühendisi ve biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere, Bakanlık teşkilâtında görev yapan üç üyenin iştiraki ile yedi üyeli olarak teşkil ediliyor. Riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerde bulunan Müdürlüğe dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere açıklanan süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilerek, aynî ve şahsî hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Müdürlüğe bildiriliyor.

Riskli yapı yıkımı

Riskli yapı olarak tapu kütüğünde belirtilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması isteniliyor.

Riskli yapıların altmış günlük süre içinde malikler tarafından yıktırılıp yıktırılmadığı, İdarece mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlar tarafından yıktırılacağı belirtilerek ve otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta yer alıyor. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. Riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mülkî amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile İdarece yapılır veya yaptırılıyor.

13 adımda riskli yapı tespiti ve kentsel dönüşüm

1- Bakanlığa müracat
2- A.R.A.D.D. sisteminden veri girişi
3- Teklif dosyasını inceleme
(Sorumluluk, Bakanlık tarafından incelenir. Eğer uygun değilse, revize edilmek üzere iade edilir ya da ilgili makama resmi yazıyla iletilir)
4- Teklif dosyasının Cumhurbaşkanlığına sunulması
5- Resmi Gazete'de ilan edilmesi
6- Projeyi yürütecek idarenin belirlenmesi
(Eğer proje Bakanlık tarafından gerçekleşecek ise 6306 sayılı Kanun kapsamında Hazineye ait taşınmazların Bakanlığa tahsis işlemleri yapılacak. Eğer proje ilgili idare veya TOKİ'ye yetki devredilmesi tarafından gerçekleşecek ise Hazineye ait taşınmazlar idareye devredilecek.
7- Kaynak tahsisi
(Tahsis edilecek veya aktarılacak kaynak miktarına göre Makam Olur'u alınır ve ödemeye ilişkin Daire Başkanlığa iletiliyor)
8- Planlama, projelendirme
(Her tür ölçekteki plan ve projeler onanmak üzere Mekansal Planlama Genel Müdürlüğe iletilir)
9- Uzlaşma
(Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda, proje bazında hak sahipler ile yapılacak sözleşme ve anlaşmaların şartları belirlenir, onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunulur)
10- Tahliye ve yıkım
11- Yapım süreci
12- Kat irtifakı ve tapu işlemleri
13- Kat mülkiyetinin Tesisi

10 adımda riskli yapı süreci!

Kentsel dönüşüm süreci!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com