04 / 10 / 2022

18. madde uygulaması davası nasıl açılır?

18. madde uygulaması davası nasıl açılır?

İmar Kanunu 18. madde uygulaması kararına askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilebiliyor. Peki, 18. madde uygulaması davası nasıl açılır?18. madde uygulaması davası nasıl açılır?


İmar Kanununun 18. madde uygulamasına göre,  bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmıyor. Arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüz ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” söz konusu oluyor. 


Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında "düzenleme ortaklık payı" olarak düşülebiliyor.  


Ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemiyor.


Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamıyor. 


Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlabiliyor. 


18. madde uygulaması iptal davası...

6785 sayılı İmar Kanununun 45’inci maddesinde “İmar ve yol istikamet plânlarına göre hazırlanan parselasyon plânları yapılıp, belediye encümeninin, varsa imar idare heyetinin tasdikinden sonra, bir ay müddetle belediye dairesine asılıyor. Tashih edilecek plânlar da aynı hükme tabi tutuluyor. 


Bu plânlara askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilebiliyor. Müddeti içinde yapılacak itirazlar belediyece tetkik veya uygun görülürse tashih edilerek tekrar encümenin, varsa imar idare heyetinin tasdikine sunuluyor. Taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesinde, maliklerce iptal davası açılabiliyor. 


Düzenleme ortaklık payına itiraz!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com
Geri Dön