30 / 09 / 2022

18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği!

18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği!

18. madde uygulaması yapılan alanlar ile ilgili itiraz ya da iptal davası açılabilmesi için planların askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor. İşte, 18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği!18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi örneği!

İmar uygulaması; arazi ve arsa düzenlemesi, kamulaştırma, parselasyon ve ortaklandırma gibi terimlerle de açıklanabiliyor. İmar uygulamalarının asıl amacı, imara uygun kont alanı elde etmek olarak biliniyor. 


3194 sayılı İmar Yasasının 18’inci maddesine göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; bu sınırlar dışında ise valilikler il özel idaresinin kararı ile; binalı ve binasız arsa ve arazileri, maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın; birbirleriyle, yol fazlalıklarıyla, kamu kurumlarına ait yerlerle veya belediyelere ait yerlerle; birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya yetkili oluyor. 


18’inci Madde Uygulama Yönetmeliğinin 5/3 maddesi; "Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz" hükmünü içeriyor. 


18. madde uygulamasında Belediye çevre binaları koruyacak şekilde hareket etmesi gerekiyor. Çevresinde 40tan fazla boş parsel varsa Belediyenin binaları 18. madde uygulaması ile yıkmasında hukuki veya fiili bir zorunluluk bulunmuyor. 


18. madde uygulaması yapılan alanlar ile ilgili itiraz ya da iptal davası açılabilmesi için planların askı müddetinin hitamından itibaren 30 gün içinde itiraz edilmesi gerekiyor. İtiraz etmek için taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesine dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. 


18.madde uygulamasına itiraz dilekçesi!


Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.

............... İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

..................

DAVACI            :.................................................................................

ADRES              :.................................................................................

DAVALI            :.................................................................................

ADRES              :.................................................................................

TEBLİĞTARİHİ            :(*) .........................

DAVANIN KONUSU: ........................................ İli, ................... il­çesi, ................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... parsel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı ba­ğımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması (parselasyon) yapılmasına ilişkin davalı idare.belediye encüme­ninin ................... günlü ve ........... sayılı işleminin iptali ile işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za­rarlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.


OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

.............................................. İli, .................. ilçesi, ....................... Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... par­sel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uy­gulaması (parselasyon) yapılmıştır.

Medeni Kanunun müşterek mülkiyetin sona ermesini düzenleyen 627 ve 628. maddelerinde, müşterek mülkiyetin paydaşların rızalarıyla taksim edilerek, uyuşmazlık halinde ise ortaklığın giderilmesi davası yoluyla mah­keme kararına dayanılarak sona erdirilebileceği öngörülmüş olup, bunun dışında herhangi bir tak­sim usulü bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında, müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmazın parselas­yon işlemine tabi tutulması halinde oluşacak tüm imar parsellerinin paydaşlara yine müşterek mülkiyet şeklinde tahsis edilmesi zorunludur.

Dava konusu olayda, yürürlükte bulunan uygulama imar plânı koşulla­rına göre 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan parse­lasyon işlemi sonucu oluşturulan imar parsellerinde müşterek mülkiyete konu ..... parsel sayılı taşınmazın müşterek mülkiyet esaslarına göre veril­mesi gerekirken hisseler çözüle­rek pay verildiği görülmektedir.

Müşterek mülkiyete konu taşınmazın dava konusu parselasyon işle­miyle oluşturulan imar parsellerinin kadastrol parsel paydaşlarına müstakil olarak veril­mesi mümkün değildir.

Bu nedenle, ..... parsele ilişkin olarak işbu davanın açılması zorunlu­luğu doğmuştur.


SONUÇ VE TALEP:

............................................. İli, .................. ilçesi, ........................ Mahallesi, .............. Mevkiinde, tapunun .............. pafta, .................... ada ve ................... par­sel sayısında.sayılarında adıma.müvekkilim adına kayıtlı bağımsız.hisseli olan taşınmazı.taşınmazları kapsayan alanda, davalı idarece (belediyece) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uy­gulaması (parselasyon) yapılma­sına ilişkin ....................... belediye encüme­ninin................................. İl İdare Ku­rulunun ..................... tarih ve ............ sayılı kararının İPTALİ ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın Du­ruşmalı yapılmasına, (ileride avukat tut­mam halinde) avukatlık ücretinin ve yargılama giderinin davalı idareden alınarak tara­fıma verilmesine karar ve­rilmesi için gereğini arz ederim...................

İsim ve İmza


EKLER:

1.    Tapu belgesi.

2.    İmar uygulamasının onaylanmasına dair belediye encümeni.il idare kurulu kararı örneği.

3.    Varsa imar plânı ve parselasyon plânı örneği.

4.    İtiraz edilmiş ise itiraz dilekçesi örneği


18. madde uygulaması davası nasıl açılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön