1934 yılında Fincancılar yokuşunda bulunan han 26 bin lira bedelle satılıkmış!

1934 yılında Fincancılar yokuşunda bulunan han 26 bin lira bedelle satılıkmış!

İstanbul Hoca Alaeddin Mahallesi Fincancılar Yokuşu'nda dokuz odası, bir han avlusu, deposu, dokuz adet hücre şeklinde ki mağazayı içine alan Han iki taksitle ödenmek üzere 26 bin lira bedelle satılacakmış.


İstanbul Milli Emlak Memurluğu'ndan:


İstanbul'da Hoca Alaeddin Mahallesi'nde Fincancılar Yokuşu'nda eski 4,6,8,10,12 ve yeni 65,67,69/1,71 numaralarla murakkam üst tarafları eşya vazına mahsus kemerli dokuz adet oda, bir han avlusu, alt ve üst kısımları depo vaziyetinde olan bölmelerle ayrılmış hücreleri müştemil mağazası bulunan han ''çarşı'' bedeli iki taksitte ödenmek şartıyla muhammen 26000 lira kıymet üzerinden kapalı zarf usuliyle 23 Kanunusani 934 salı günü saat 14.00'da satılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin %7 buçuğu nisbetinde teminat mektuplarıyla teklifnamelerini yevm ve saati mezkurdan evvel İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü'nde Müteşekkil Satış Komisyonu Riyasetinde tevdi etmeleri.                                                                                                                                        ''M.''   7093


Akşam Gazetesi  Kanunusani (Ocak) 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com