1934 yılında Karaköy-Arap Camii Mahallesi'nde denize sıfır arsa 18716 lira bedelle satılıkmış!

1934 yılında Karaköy-Arap Camii Mahallesi'nde denize sıfır arsa 18716 lira bedelle satılıkmış!

1934 yılında Karaköy - Arap Camii Mahallesi'nde denize sıfır 4 bin yüz seksen metrekare genişliğinde arsanın 60/13,5 hissesi 18716 lira bedelle ihale yoluyla satılacakmış.


İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:


Galata'da Arap Camii Mahallesi'nin Kalafat yeri caddesinde deniz kenarında tamamı 4180 buçuk metre murabbaındaki yeni 74, 74/1/2, 74/1/2/3 ve 82 nolu vasi ve her türlü ticaret ve sanayi müessesesi inşasına elverişli arsanın hazineye ait 13,5/60 hissesi ile elyevm kereste deposu olarak kullanılan mahallin üstündeki enkazın tamamı bedelli dört sene ve dört müsavi taksitte ve nakten ödenmek şartıyla muhammen bedeli olan 18716 lira 62 kuruş üzerinden kapalı zarf usuliyle satılacaktır. isteklilerin 4/2/934 pazar günü saat 12 buçukta teminat mektuplarıyla teklifnamelerinin komisyon riyasetine tevdileri.


Akşam Gazetesi  27 Kanunusani (Ocak) 1934Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com