24 / 05 / 2022

1948 yılında Unkapanı ile Eminönü arasında dubalı köprü yapılması düşünülüyor!

1948 yılında Unkapanı ile Eminönü arasında dubalı köprü yapılması düşünülüyor!

1948 yılında İstanbul Belediyesi, Eminönü ile Unkapanı arasında açılması düşünülen sahil yolu yerine dubalar üzerinde bir köprü yapmayı düşünmüş. 8 milyon liraya mal olacak köprünün altında dükkanlar da yer alacakmış.1948 yılında Unkapanı ile Eminönü arasında dubalı köprü yapılması düşünülüyor!


Eminönü - Unkapanı arasında köprü


Belediye sahil yolu yerine dubalar üzerinde bir köprü yapmayı düşünüyor


     Unkapanı ile Eminönü arasında -deniz kenarını takip etmek üzere- geniş bir sahil yolu açılması şehir imar planı iktizasından olduğundan Belediye, bir müddet evvel Unkapanı'ndan sebze ve meyve haline kadar olan sahanın istimlakine başlamıştı. Bu kısımdaki istimlak muamelesi ikmal edildiği halde bir taraftan kerestecilerin başka yere nakli, diğer taraftan yıktırılacak binalarda oturanların meskensiz kalmaması gibi sebeplerden dolayı sahil yolunun bu kısmına ait inşaata başlanamamaktadır. Esasen Eminönü ile Unkapanı arasındaki saha açılıp da yolun bu kısmı yapılsa bile, umumi münakalatın temini bakımından, büyük bir fayda temin edilemeyecektir. 

     Bütün sahil yolunun açılması için istimlakın halden itibaren Eminönü'ne kadar bitirilmesi icap ediyor. Halbuki bu sahada İstanbul Balıkpazarı, Asmaaltı gibi yerler vardır ki buralarda sarf edilecek istimlak masrafları milyonlara baliğ olacaktır. Bu cihetin temini de gerek vakit, gerek para itibariyle şimdilik mümkün görülmüyor. 

     Ancak İstanbul'da umumi münakalenin temini, bilhassa İstanbul ile Beyoğlu arasındaki seyrüseferin tanzimi için Eminönü'nden Atatürk Köprüsü arasında büyük bir cadde açılması lüzumu günden güne artıyor. İstanbul'dan Beyoğlu'na ve Beyoğlu'ndan İstanbul'a gidip gelecek bir kısım vasıtalar, bu sahil yolunu takip ettikleri takdirde Karaköy Köprüsü'nün izdihamı hayli hafifleyecek ve mesafeden de hayli kazanılacaktır. Sahil yolunun hal ile Eminönü arasındaki kısmının açılmasında bugün mevcut olan güçlüğü bu suretle izah eden Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar, bir muharririmize şu izahatı vermiştir:

     <<- Eminönü ile Unkapanı arasında münakalatı bir an evvel temin etmek üzere şimdi yeni bir tasavvurumuz var: Eminönü önlerinden itibaren Unkapanı'na kadar sahil boyunca bir köprü kurmak istiyoruz. Dubalar üzerinde tutulacak bu köprünün alt kısmı dükkanlardan ibaret olacak, üst tarafı da yola tahsis edilecektir. Bu hususta fenni etütler yaptırılıyor. Tetkiklerin neticesinde bir karar vereceğiz. Böyle köprülü bir sahil yolu açıldığı takdirde halden itibaren mevcut caddeye ulaşacaktır.>>

     Vali'nin verdiği bu izahat üzerine Belediye'nin alakalı fen erkanıyla görüştük. Bu zevatın anlattıklarına göre bu husustaki etütler bitmeden kati bir tahmin yapmak mümkün olmamakla beraber dubalar üzerinde kurulacak bir sahil yolunun -Dr. Lütfi Kırdar'ın tarif ettiği şekilde- inşa masrafı tahminen sekiz milyon liraya baliğ olacaktır. Bundan başka ileride asıl sahil yolu inşa edildiği zaman da duba üzerinde yapılacak bu köprü yolu sökülmeden yine kullanılmaya devam edilecektir.

     Diğer taraftan Haliç'te, bilhassa Eminönü ile Unkapanı arasında denizde kesif bir çamur tabakası mevcut olduğundan buraya rıhtım yapmak çok müşkül görülüyor. Nitekim Eminönü'ndeki rıhtım her vakit çöktüğünden Belediye, bu rıhtımı ara sıra takviye etmeye mecbur oluyor. Bu köprü yolunun inşası için yapılmaya başlanan etüdün en güç kısmı da sağlam bir zemin bulmak ve ona göre inşaatı yapacak çareleri temin etmektir. 


(1948 yılında Reşat Altın 41 liraya satılıyormuş.)

  

Akşam 20 Temmuz 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com