4 ildeki jeotermal alanlar ihale edilecek!

4 ildeki jeotermal alanlar ihale edilecek! 4 ildeki jeotermal alanlar ihale edilecek!

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray, Eskişehir, Konya ve Kırklareli'de bulunan ruhsatlı jeotermal alanlar 5 Mayıs 2015 tarihinde ihaleye çıkartılacak.


RUHSATLI JEOTERMAL ALAN İHALE EDİLECEKTİR


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 4 (dört) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.


1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 34 49

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 4 (dört) Adet Jeotermal  Alana Ait Bilgiler :


İhale Dosya No: 2015/JA-276

Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 05.05.2015 11.00

İli: Aksaray

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı: Merkez-Gençosman

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları): 15.000 Dolar


İhale Dosya No: 2015/JA-277

Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 05.05.2015 11.00

İli: Eskişehir

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı: Merkez-Ağapınar

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları): 30.000 


İhale Dosya No: 2015/JA-278

Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 05.05.2015 11.00

İli: Konya

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı:  Akşehir-Yeşilköy/ Tuzlukçu - Erdoğdu

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları): 50.000


İhale Dosya No: 2015/JA-279

Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 05.05.2015 11.00

İli: Kırklareli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı: Merkez-Asılbeyli

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları):40.000 


3 - İhalenin Yapılacağı Yer: MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranacak Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200 TL (ikiyüzlira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif erme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.