Antalya'da jeotermal alanlar ihale edilecek!

Antalya'da jeotermal alanlar ihale edilecek!Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya'da bulunan 6 jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsat sahalarını ihaleye çıkarıyor. İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.


JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR


Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - İhale Konusu İşler:


5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.


Geçici Teminat=Muhammen bedelin %3’ü

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                        :  Antalya Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası YİKOB Bayındır Mah. Gazi Bulvarı Muratpaşa/ ANTALYA

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                     :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 200,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı da yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                      :  Antalya Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu. Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası YİKOB Bayındır Mah. Gazi Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA

b) Yapılacağı Tarih/Saat                            :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                                    :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

5- Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                       :  Antalya Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Zemin Kat Toplantı Salonu. Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası YİKOB Bayındır Mah. Gazi Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA Adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati               :  07.12.2015 Pazartesi günü, ihale saatine (14:00) kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) Antalya Valiliği-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı-Doğal Kaynaklar Ruhsat Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Antalya Defterdarlığı-Muhasebe Müdürlüğünden alınan alındı belgesi veya Banka teminat mektubu

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

j) Vergi borcu yoktur yazısı

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.


İhalenin tam metni için tıklayın