4 soruda emlakçı komisyonu!

4 soruda emlakçı komisyonu! 4 soruda emlakçı komisyonu!

Emlak alım satım ve kiralama işlemlerinde alıcı ve satıcının emlakçı aracılığı ile buluşması ve anlaşmaları halinde emlakçıya komisyon ödenmesi gerekiyor. İşte 4 soruda emlakçı komisyonu...Taşınmaz mal satın almak, satmak ya da kiraya vermek, kiralamak isteyen kimseler, bu işlemi daha hızlı bir şekilde yapmak için emlakçılara müracaat ediyor. 


Emlakçılar alıcı ile satıcıyı, kiracı ile mal sahibini buluşturarak anlaşmalarını sağlıyor. Yapılan bu anlaşma neticesinde emlakçılar yapılan işlem üzerinden belli bir komisyon hak ediyor. 


1- Kiralamada emlakçı komisyonu ne kadar?

Emlak kiralama komisyonu, yalnız kiracıdan alınıyor. Bu bedel, bir defaya mahsus olmak üzere, kontrat süresi ne olursa olsun, 1 yıllık kira bedeli üzerinden ödeniyor. Emlak kiralama komisyonu yıllık kiralama bedelinin yüzde 10’nu + KDV oluyor.


2- Emlakçı alım satım komisyonu ne kadar?

Satış bedeli üzerinden,  

Alıcı ve satıcıdan yüzde 2’şer + KDV 


Yukarıda yer alan emlak komisyonu tarifesi 2017 gereğince, emlakçı alım satım komisyonu satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Bu bedel hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı tahsil ediliyor.


3- Emlakçı komisyonu geri alınır mı?

Emlak alım satım işlemlerinde emlakçının ücret alabilmesi yaptığı faaliyet sonucunda sözleşmeye bağlanmış ise alınabiliyor. Emlakçıların faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmış ise ücret, koşulun gerçekleşmesi durumunda ödeniyor. 


Emlakçılık sözleşmesinde emlakçıların yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmış ise emlakçının faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile giderleri ödeniyor.

 

4- Emlakçı komisyon sözleşmesi nasıl yapılır?


Bir taraftan …………………………… adresinde mukim …………………………………… (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ……………………… ………………………………. adresinde mukim  ………………….……………. (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)  aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır.


1-Satıcı, maliki olduğu ……………. İli, …………..  İlçesi, …………………………………………, …… Ada, ….. Pafta, ….. Parselde kayıtlı    ……….. metrekare  gayrimenkulü toplam …………………………………….. karşılığında alıcıya satmıştır. Alıcı da yukarıda bilgileri verilen gayrimenkulü toplam ……………………………… karşılığında satıcıdan almıştır.


2-Alıcı, ödemekle yükümlü olduğu satım bedeli olan ………………………………. Alıcı tarafından satıcıya işbu sözleşmenin imzalanmasından itibaren …..gün sonra nakit olarak ödenecektir.


3-Satıcı, alıcı tarafından satım bedeli ………………………………..nin ödenmesiyle birlikte adına olan sözleşmeye konu gayrimenkulün alıcı adına tescili için tapuda satış işlemlerini gerçekleştirecek ve gayrimenkulün alıcı adına tescilini sağlayacaktır.


4- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkul üzerindeki ipotek,  şerh, irtifak, haciz ve diğer kısıtlayıcı tüm ayni veya şahsi haklar satıcı tarafından iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren  ….  gün içerisinde  kaldırılacaktır.


5- İş bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların satıcı tarafından kaldırılmaması veya herhangi bir nedenle kaldırılamaması durumunda alıcı işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Satıcı, alıcının bu tek taraflı fesh etme hakkını peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. Gayrimenkul üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılmaması ve bu nedenle sözleşmenin fesh edilmesi halinde satıcı alıcıya ……………………….. cezai şart ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.


6- Yukarıda ada, pafta ve parseli belirtilen gayrimenkulün  satımı konusunda alıcı adına …………………………………., satıcı adına ……………………………………………………. aracılık ve komisyonculuk  hizmetinde bulunacaklardır. Bu emlak komisyonculuğu karşılığında satıcı %2, alıcı %2 olmak üzere toplam %4 komisyon ve danışmanlık ücretini alıcı ve satıcı bu hizmeti verenlere ödemeyi peşinen kabul taahhüt ve beyan eder. İş bu danışmanlık ve komisyonluk ücretinin %50 sini ………………….. diğer %50 sini ise ……………………… kendi aralarında eşit olarak paylaşacaklardır.


7- Alıcı veya satıcı iş bu sözleşmeden vazgeçtiği takdirde haksız olarak sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafa ……………………. cezai şart ödemeyi kabul taahhüt ve beyan eder. Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde bile  komisyon ve danışmanlık yapanların ücretlerinin eksiksiz olarak ödeneceğini  alıcı ve satıcı peşinen kabul taahhüt ve beyan eder.


8- İş bu gayrimenkulün satışı aşamasında her türlü harç, vergi ve diğer gider kalemlerini taraflar yasal sorumlulukları çerçevesinde kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul taahhüt ve beyan eder. 


9- Satıcı, kullanmakta olduğu satım konusu gayrimenkulün alıcı adına tescilinden itibaren en geç ( 5 gün içerisinde) ……/……/2017 tarihinde boş ve temiz olarak alıcıya teslim edecektir. Aksi halde gayrimenkulde fuzuli şağil konumuna düşecektir. 


10- İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde Kadıköy  mahkemeleri ve icra daireleri  yetkilidir.


11- Taraflar 2 sahife ve 11 maddeden oluşan iş bu sözleşmeyi ……/……/2017 tarihinde  (……) nüsha olarak tanzim, teati ve imza etmişlerdir. 
SATICI ALICI


ŞAHİT ŞAHİT                                             


KOMİSYONCU/DANIŞMAN KOMİSYONCU/DANIŞMAN
Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com