4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! 4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bahar Kara tarafından kuruldu..4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi bugün Büyükçekmece'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Bahar Kara tarafından kuruldu..

4A Kardeşler İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-) Her türlü inşaat malzemelerinin alımı satımı ithalat ve ihracatını yapmak, 2) Kendisi veya başkalarının arsaları üzerinde, kat karşılığı veya doğrudan kendisi tarafından,her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, 3) Her türlü, elektrik, su, kanalizasyon gibi, altyapı taahhüt işleri ifa etmek, 4) Mühendislik dekorasyon, planlama, danışmanlık hizmetleri ifa etmek, Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. a) Şirket çalışma konusuyla ilgili malların depolanması, teşhiri, ihracatı pazarlaması için depolar ,marketler ,mağazalar, ticarethaneler, bürolar servis ve dağıtım yerleri açabilir. b)Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek ve kefalet kredileri temin etmek. c).Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak d) Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmeler iştirak etmek, aracılık faaliyetini niteliğinde olmamak üzere ve onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak, satmak, mübadele etmek ve rehin teminat olarak gösterebilmek. e.) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine tesisleri ile gayrimenkulleri almak satmak devir ve feragat etmek kiraya vermek gayrimenkulleri üzerine irtifak intifa tesis etmek intisap devir ve farağ etmek fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. f.) Şirket amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak g.)Şirket amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve devir ferağ etmek bunların üzerine lisans anlaşmaları yapmak. er türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h) şirketin iştigal konusu ile ilgili,bayilik acentalık, taşeronluk, distribütörlük,komisyonculuk,mümessillik anlaşmaları yapmak, i.) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Şirket yukarıda belirtilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerek görülen başka işleri de Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Sicil Müdürlüğünün iznini almak ve ana sözleşmede gerekli değişikliklerin yapılması şartıyla yapılır.

Adres: Güzelce Mah. Akman Sok.Cennet Yuvası Sit. No:9/1 BÜYÜKÇEKMECE