5 soruda emlak vergisi beyannamesi 2018!

 5 soruda emlak vergisi beyannamesi 2018! 5 soruda emlak vergisi beyannamesi 2018!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. İşte 5 soruda emlak vergisi beyannamesi 2018..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Gerçek veya tüzel kişilerin satın aldıkları gayrimenkuller için emlak vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor.Emlak vergisi beyannamesi ile, vergi sorumluluğunun kimde olduğunu göstermek adına veriliyor. Emlak vergisi beyannamesi, ilçe belediyesine veriliyor. 

1. Bu yıl kimler emlak vergisi beyannamesi verecek?

Emlak vergisi beyannamesi, satın alımın gerçekleştiği senenin sonuna kadar veriliyor.Buna göre 1 Ocak tarihinden gayrimenkul satın alan vatandaşların 31 Aralık 2018 tarihine kadar beyanname vermeleri gerekiyor. 

2. Emlak vergisi beyannamesi nereye verilecek?

Emlak vergisi beyannamesi, ilçe belediyesine verilecek.

3. Emlak vergisi beyannamesi her sene verilir mi?

Emlak vergisi için her sene beyanname verme yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekiyor. 

4. Emlak vergisi beyannamesi vermeme cezası ne kadar 2018?
 

Satışın gerçekleştiği sene sonuna kadar beyanname verilmesi gerekiyor.Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, kanunen vergi idarece tarh ediliyor. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, 29 uncu madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Vergi değeri;
a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her  il veya ilçe için  arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
          
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare  normal inşaat  maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden  yararlanılmak suretiyle, Hesaplanan bedeldir.
      
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.        

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Vergi Usul  Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır. 

5.Emlak vergisi beyannamesi nasıl verilir?

Emlak vergisi beyannamesi örneği 2018
 
.................  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
.................  İL-İLÇE-BELDE
Emlak Vergisi Sicil No: ................. 
Vergi Kimlik Numarası: .................
MÜKELLEFİN
Soyadı
Adı (Kurum İse Unvanı)
Baba Adı
Doğum Yeri/Tarihi
Nüfusa K. Olduğu Yer
Uyruğu
Cilt No
Aile Sıra No
Sıra No
İKAMET ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
Dire No
İl - İlçe
İŞYERİ ADRESİ
Mahalle/Semt
Cadde/Sokak
Kapı No
İl-İlçe
Telefon


TABLO II-BİNA BİLDİRİMİ
BİNAYA  AİT BİLGİLER
1. Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde ise Belediyenin adı 
2. Bulunduğu köy veya mahallenin adı
3. Cadde veya sokağı (değer bakımından farklı bölgede ise farklı bölgenin adı)
4. Kapı ve Daire No
5. Tapuda kayıtlı olduğu;
Pafta No          :
Ada/Parsel No:
Cilt/Sahife No  :
6. Binanın arsasının alanı (m2)
7. Binaya ait arsa payının oranı ve metrekaresi
8. İNŞAATIN TÜRÜ (Çelik-Betonarme Karkas, Yığma-Yarı Yığma, Ahşap, Taşduvarlı-Çamurlu, G.kondu, Basit)
9. İnşaatın sınıfı (lüks,birinci, ikinci, üçüncü, basit)
10. Kullanış şekli (Mesken, İşyeri,Depo, Fabrika, Hastane, Okul vs.)
11. İnşaatın bitim tarihi
12. İktisap tarihi
13. Kısıtlılık hali varsa başlangıç tarihi 
14. Varsa muafiyetin başlangıç yılı ve uygulama süresi
15. Bina hisseli ise hisse nispeti
16. Binanın dıştan dışa yüzölçümü (m2) (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
17. Kaloriferli olup olmadığı
18. Asansörlü olup olmadığı


Tarih ve  İmza
...../..../20..


Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Emlakkulisi.com 

 

pus