8 maddede sitelerdeki ortak alanların sigortalanması!

8 maddede sitelerdeki ortak alanların sigortalanması! 8 maddede sitelerdeki ortak alanların sigortalanması!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "sitelerdeki ortak alanların sigortalanması" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...Kanun koyucu anagayrimenkulün sigortalanmasını şart koşmamış, bu keyfiyeti, malikler kurulunca alınacak karara bırakmıştır. Burada bahsedilen sigorta, zorunlu deprem sigortası ve çeşitli diğer risklere karşı bağımsız bölüme yaptırılabilirliği olan sigortadan farklıdır.

1.    Çoğu site yönetimi, binalardan ziyade ortak alan ve şeyleri, özel bazı şartlarda sigorta ettirmektedir.

2.    Bu kanun maddesi ile ilgili olarak, açılmış bir dava veya Yargıtay’a konu olmuş bir mahkeme kararı yoktur. Bunun sebebinin, ülkemizde sigortalama müessesesinin gelişmemiş olduğunu düşünüyoruz.

3.    Kat malikleri kurulunda alınacak bu karar, tüm kat maliklerinin yararına bir iş olarak tanımlandığından, oy çokluğu ile alınabilir.

4.    Dask, olarak bilinen (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) zorunlu deprem sigortası uyulması bu hüküm ile ilgili değildir, (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu. Zorunlu Deprem Sigortasının düzenlenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 25.11.1999 tarihinde kararlaştırılmıştır).

5.    Kanun maddesi bu giderlere arsa payı oranında katılacaklardır, ancak KMK madde 20’de belirtildiği şekilde başka bir anlaşma ile bu giderin paylaşımı oranı değişik olabileceği düşünülse de, sigortayla ilgili kanun maddesindeki, ikinci paragraftaki cümle bir hükümdür: “Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler.”

6.    Sigorta prim borcunun ödenmesinde, anataşınmazın genel giderlerine katılmayı düzenleyen kurallar geçerli olacaktır.

7.    Bu konu Kat Mülkiyet Kanunu Madde 21’de işlenmiştir:
“Madde 21 – Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.

    Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler.

    Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır.

    Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.

    Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

    Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.”

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı

www.konutsitesiyonetimi.com

7 maddede kaostaki site yönetimlerinin özeti!