Adana Seyhan'da 8.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Adana Seyhan'da 8.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Adana Seyhan'da 8.4 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan İlçesi'ne bağlı Zincirlibağlar Mahallesi'nde 2 arsa ihale usulü satışa sunuluyor..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Seyhan İlçesi'nde Zincirlibağlar Mahallesi'ndeki 2 arsa ihale usulü satışa sunuyor. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 450 bin 500 TL olarak belirlenen arsalar için ihale 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.

 

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Seyhan İlçesinde bulunan, aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Alanı, Hissesi, Cinsi, İmar Durumu, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat bedeli belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 24.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00’de  Adana  Büyükşehir Belediyesi Yeni Bina 9. Katta bulunan Encümen Salonu’nda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmazların satışından KDV alınmayacaktır.

4 - Satışı yapılan taşınmazların teminatı ayrı ayrı yatırılacak olup, taşınmazların satış ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.

5 - İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir. İta Amirinin İhaleyi onaylamamasına itiraz edilemez. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

6 - Satışı yapılan taşınmazların tapu kaydı üzerinde Seyhan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından konulan Kamu hacizleri ile İcra Dairelerince konulan hacizler bulunduğundan satış bedeli öncelikli olarak hacizlere ödenecektir.

7 - Satışı yapılan taşınmazların tapusu, taşınmazların üzerindeki hacizlerin kaldırılmasından sonra verilecektir.

8 - Satışı yapılan ve süresi içerisinde parası tahsil edilen taşınmazların satış tarihinden itibaren 3 yıl içinde tapu devri yapılmaması halinde satış iptal edilecek ve ödenen satış bedeli faizsiz olarak ödenecektir.

9 - Satışı yapılan taşınmazların tapu kaydı üzerinde Seyhan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından konulan Kamu hacizleri ile İcra Dairelerince konulan hacizler bulunduğundan, İhale Bedeli, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığının yazısına istinaden ilgili kurum veya icra dairelerine yazdığı yazıya istinaden, ilgili kurum veya icra dairelerine ihalenin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

10 - İdaremiz ve Belediye Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Encümenin ihaleyi yapmamasına itiraz edilemez.

11 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

12 - Tapu ferağı ve satıştan doğacak her türlü Vergi, Resim, Harçlar, Sözleşme Giderleri, Karar Pulu ve diğer masraflar alıcıya aittir.

13 - İhaleye giren herkes, Şartnameyi okuyup, anladığını peşinen kabul etmiş sayılır.

14 - İhtilaf vukuunda, Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - İSTENİLEN BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a) Belediyeye sunulmak üzere, ihale ilan tarihinden sonra alınmış İkametgâh Belgesi.

b) Nüfus cüzdanı sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi.

c) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname.

d) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici Teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.

TÜZEL KİŞİLERDEN

a) Ticaret Sicili Tasdiknamesi.

b) Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

c) Arsasının alınacağına dair Yönetim Kurulu Kararı.

d) Tüzel Kişiliği temsilen katılan kişilerden noterden tasdikli vekâletname.

e) Adana Büyükşehir Belediyesine sunulmak üzere 2886 sayılı yasa hükümlerine göre Bankalardan veya Finans Kurumlarından alınan Süresiz Teminat mektubu veya Geçici teminatın nakit yatırılması halinde teminat makbuzu.

16 - İhaleye katılmak isteyenler, hangi taşınmazın ihalesine katılacaklarsa o taşınmazla ilgili yukarıda yazılı gerekli belgeler ile 2886 sayılı Kanun 37. maddesine göre hazırlayacakları Teklif Mektuplarını ihale günü en geç saat 12.00’a kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na vereceklerdir. İhaleye katılacaklar ihale saatinde Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda hazır bulunacaklardır.

17 - Teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olarak Posta ile gönderilmesi halinde, postada vuku bulacak gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.

18 - İhale ile ilgili şartname Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.

İlan olunur.

İrtibat: Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şube Md. Personeli İhsan Nisa GÜLEN