Adana'da 57.4 milyon TL'ye satılık 18 arsa!

Adana'da 57.4 milyon TL'ye satılık 18 arsa!


Adana Milli Emlak, Adana ili, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde yer alan 18 arsayı 57 milyon 393 bin 584 TL'ye satıyor...


Adana Milli Emlak tarafından,  Adana  ili, Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde yer alan 18 arsa 57 milyon 393 bin 584 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 14 Aralık tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek. 

Adana

İlan metni:

ADANA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

2- TOROSLAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Adana

Adana

Adana

Adana

Adana

Yukarıda  yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye katılacakların;              
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,              
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,              
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
d) İşin gereğine göre Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.
f) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde;
- Teminat tutarının, Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı Yeni Valilik Binası E Blok 01130 Seyhan/ADANA adresinde yer alan Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Alındı Belgesinin,
-Banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, ödemeye ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin,ihale saatinde İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

 Adana

Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler, http://adana.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri http://milliemlak.csb.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.