Adana Yüreğir Belediyesi'nden 9.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Adana Yüreğir Belediyesi'nden 9.8 milyon TL'ye satılık arsa!


Adana İli Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından Seyhan Mahallesi'nde bulunan arsayı 9 milyon 847 bin 53 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 29 Nisan 2021 günü gerçekleşecek.


Adana İli Yüreğir Belediye Başkanlığı tarafından Seyhan Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 9 milyon 847 bin 53 TL olarak belirlendi.

Adana Yüreğir Belediyesi

Adana İli Yüreğir Belediye Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen listede bulunan taşınmazın Türkiye genelinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüne göre satılacaktır.

Satışı yapılacak olan taşınmazların dökümü

SIRA NO: 1
MAHALLESİ: Seyhan
ADA: 11868
PARSEL: 5
NİTELİĞİ: Arsa
ALANI ve METREKARESİ: 10.941,17*900
İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret konut lejantında yer alan Taks: 0,40 Kaks (E) :2,40 h (yükseklik):Serbest bulvardan 10m, yan sokaklardan 10m çekme mesafeli olarak görünen Arsa 
MUHAMMEN TEMİMAT (TL): 9.847.053,00
GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 295.411,59
İHALE TARİHİ: 29.04.2021
İHALE SAATİ: 12:20

2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No: 4 Yüreğir/ ADANA)

3- Söz konusu taşınmazın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.

4- Geçici teminat muhammen bedelinin %3’üdür.

5- İsteklilerden istenen belgeler;
Gerçek kişi olması halinde:
a) Kanuni tebligat adresi/İkametgâh adresi belgesi
b) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden)
c) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
d) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
e) Yüreğir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
f) Şartname alındı makbuzu 

Tüzel kişi olması halinde:
a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
c) Noter tasdikli imza sirküleri
d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
f) Yüreğir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
g) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
h) Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı
ı) Şartname alındı makbuzu

6- Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- İhaleye katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

9- İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.

10- Tescil işleminin yapılmaması durumunda ihaleyi alan kişi, tüzel kişi Satıştan mütevellit ödediği vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satışın giderleri vb. harcamaları Yüreğir Belediyesinden istememeyi kabul etmiştir.

11- Satışı yapılan taşınmazın; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir. (Kredi kullanacak olanlar için tapu fotokopisi ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.)

12- Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Arsa, Tarla, Mesken ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

13- Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde  Adana  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- Basılı evrak bedeli (şartname) 200 TL (İki yüz Türk Lirası) dir.

İlan olunur.