24 / 05 / 2022

Ahmet Fevzi Ellialtıoğlu'nun fabrikası icradan yeniden satışta! 53 milyon 139 bin TL'ye!

Ahmet Fevzi Ellialtıoğlu'nun fabrikası icradan yeniden satışta! 53 milyon 139 bin TL'ye!

Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 500 pafta, 2955 ada, 8 parselde yer alan bahçeli kargir fabrikayı satışa sunuyorBakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 500 pafta, 2955 ada, 8 parselde yer alan bahçeli kargir fabrikayı satışa çıkardı. 10 bin 180 metrekare alana sahip olan fabrika içinde kiraca bulunuyor. TEM otoyoluna kolay ulaşımlı bir konumda yer alan fabrikanın tamamı 53 milyon 139 bin TL. Ahmet Fevzi Ellialtıoğlu adına kayıtlı olan fabrikanın satışı 6 Ocak 2012 günü saat 13.00'da Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açık artırmayla yapılacak.
Esas No: 2007/4

Verilen ilan şöyle;

T.C. BAKIRKÖY 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU ESAS NO: 2007/4

SATIŞ GAYRİMENKULUN ACIK ARTIRMA İLANI

Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/55 E.2006/834 K.sayılı kesinleşen satış kararı gereğince; aşağıda tapu kaydında, cinsi, evsafı, kıymeti ile önemli özellikleri ve satış şartları belirtilen taşınmaz Satış Memurluğumuzca açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

TAPU KAYDI: Zeytinburnu 2. Bölge Tapu Sicil Müd. dosyada mevcut yazılarına göre, Merkezefendi mahallesi, 500 pafta, 2955 ada, 8 parsel sayılı 10.180.00 m2 Bahçeli Kargir Fabrikanın tamamı Ahmet Kamil Ellialtıoğlu adına kayıtlı olup veraset ilamına göre, 1 payının Ahmet Fevzi Elllialtıoğlu'na, 1 payının Mahmut Kamil Ellialtıoğlu'na intikal etmiştir,

İMAR DURUMU: Zeytinburnu Belediye Başkanlığının imar durumu yazısına göre, kısmen iş merkezi iş alanı kısmen de yeşil alan olarak ayrılmıştır.

HALI HAZIR DURUMU ve EVSAFI: Satışı yapılacak taşınmaz Zeytinburnu Merkezefendi mah.si 500 pafta, 2955 ada, 8 parsel sayılı bahçeli kargir fabrikanın tamamı, 10.180.00 m2; su pompası odası tek katlı bina 9,51 m2,2 katlı idare binası 174,34 m2, yüksek irtifalı depo 7536,29 m2 oto satış bayii tek katlı yığma bina 164.60 m2 iki katlı idare binası 246,13 m2 iki katlı idare binası 94,22 m2, WC 1er 18.38 m2 trafo binası 109.06 m2 otogaz satış yerinde iki adet pompa olduğu yer altında oto gaz tankının bulunduğu, binalar betonarme karkas sistemde ve yığma yapı olarak yapılmış binalar olup büyük bir kısmı depo olarak kullanılmakta, taşınmazın içerisinde kiracı bulunmaktadır taşınmazın bulunduğu yer E-5 e çok yakın mesafede Topkapı iş merkezinin ve fabrikaların bulunduğu merkezi bir yerdedir taşınmazın önünden geçen ulaşım kolaylığı olan bir bölgede çevre yoluna ve TEM oto yoluna kolayca ulaşılabilecek bir konumda bulunmaktadır.

KIYMETİ: Yukarıda izah edilen tüm hususlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede taşınmazın tamamının değeri: 53.139.944,57 TL. (Elliüç milyon yüz otuz dokuz bin dokuzyüz kırkdört lira elliyedi kuruş),

İHALENİN YAPILACAĞI YER.GÜN VE SAAT: 1. Satış Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi

Duruşma salonunda: 06/01/2012 günü 13:00/13:15 arasında, 2. Satış: Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonunda: 16/01/2012 günü 13:00/13:15 arasında;

SATIŞ ŞARTLARI:

1.- Birinci satış yukarıda tayin edilen gün, yer ve saatleri arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır, bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 in ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla yukarıda yazılı yer ,gün ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır, bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacaklarını, tahmin edilen kıymetin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafları geçmesi lazımdır.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 SK' un 1. maddesine göre "döviz teminat olarak kabul edilemeyeceğinden nakit Türk parası alınacaktır.) veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız-kesin ve süresiz" teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin parayla yapılacaktır, alıcı talep ederse 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, KDV, ihale damga resmi pulu, tapu alım harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Satış tarihi itibariyle varsa gayri menkulün aynına ilişkin birikmiş emlak ve vergi borçları, tellaliye ile tapu satım harcı satıcıya ait olup, satış bedelinden alıcısına iade olunur.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususuyla faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize bildirmeleri gerekmektir, aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Alıcı ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK1 un 130. maddesine göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır, bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az 7 gün önce yapılacak ilanla yetinilir.

6- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Memurluğumuzda açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Memurluğumuza müracatları ilan olunur.

9- Satış ilanı ilgililerin dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adrese tebligat yapılamaması halinde ilgililer ve adresleri bilinmeyenler için de iş bu satış ilanının, ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. (Adresi tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar için ayrıca adres tahkiki yapılmayacaktır.)

14/11/2011 B: 70780

(www.bik.gov.tr)

İlan için tıklayın!

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com