Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. Zamanında ödeme yapmayanlara aylık gecikme faizi uygulanıyor. Hiç ödemeyen malikler ise aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye edilebiliyor...


Aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye!

Apartmanda tüm malikler, aidat borcunu zamanında ödemek ile yükümlü oluyor. Aidat bedelleri, kat malikleri toplantısında belirleniyor. Aidat miktarı apartmanın giderleri doğrultusunda herkesten belirli oranlarda alınıyor. 


Zamanında ödeme yapmayanlara aylık gecikme faizi uygulanıyor. Örneğin son ödeme tarihi her ayın 17'si ve aylık gecikme faizi oranı %5 ise, ayın 17'sinden sonra yapılacak ödemeye aylık gecikme faizi uygulanıyor. Kaç gün geciktiğinin önemi olmuyor. Yani 1 gün de gecikse 30 gün de gecikse aynı faiz uygulanıyor. Apartman aidatı gecikme faizi hesabında günlük faiz hesabı yapılmıyor.


Aidatını gecikme faiziyle de birlikte ödemeyen malikler, aidat ödenmemesi nedeniyle tahliye edilebiliyor. Böylece kat malikine ait gayrimenkul, diğer kat maliklerine devredilebiliyor.


Bunun için ise sayı ve arsa payı çoğunluğuyla o gayrimenkulün kendilerine devredilmesi için karar almaları gerekiyor. Alınan kararın akabinde bu hususta dava açılması, davada davalı şahsa ödeme yapması için süre verilmesi bu süre içerisinde de ödeme yapılmaması gerekiyor. Bu halde, hakim davayı kabul ediyor ve aidat borcunu ödemeyen malikin evi, diğer maliklere devrediliyor. Konu ile ilgili dava örnekleri aşağıda yer alıyor:


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4189

K. 2003/4952

T. 10.6.2003

 

• ORTAK GİDER AVANS BORCU ( Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi – Kat Malikleri Kurulu Kararının Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

• APARTMAN AİDAT DOĞALGAZ SU BORCU ( Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi – Kat Malikleri Kurulu Kararının Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

• KAT MALİKLERİ KURULU KARARI ( Ortak Gider Avans Borçları – Gecikme Tazminatına Hükmedilebilmesi İçin Tebliğ Edilmiş Veya İlgilinin Borcu Herhangi Bir Şekilde Öğrenmiş Olması Gereği )

 

634/m.18, 20

 

ÖZET : Ortak gider avans borçlarının ödenmemesi nedeniyle gecikme tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir şekilde öğrenmiş olması gerekir.

 

DAVA : Davada 1.741.739.000.- TL. alacağın faiz ve masraflarla birlikte tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

KARAR : Dava, Şubat 1998 – Eylül 2000 tarihleri arasındaki ödenmeyen aidat, doğalgaz ve su paralarının tahsili istemine ilişkindir.

 

Tarafların ibraz ettikleri bilgi ve belgeler üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda davalının toplam 661.690.000.- TL aidat, doğalgaz ve su bedeli borcu ile 1.079.699.102.- TL gecikme tazminatı borcu bulunduğu belirlenmiş ve mahkemece de bu rapor doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamalarına göre ortak gider avans borcunun ödenmemesi nedeniyle gecikme tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun bu alacakla ilgili kat malikleri kurulu kararının alındığı toplantıya katılması, işletme projesi ya da kat malikleri kurulu kararının kendisine tebliğ edilmiş olması veya ilgilinin bu borcu herhangi bir suretle öğrenmiş olması gerekir.

 

Mahkemece tarafların asıl borç ve gecikme tazminatına ilişkin iddia ve savunmaları doğrultusunda dosyaya sunulan bilgi ve belgelerin yanısıra yönetimden anataşınmazın yönetimi ile ilgili olarak dava konusu döneme ilişkin karar ve işletme defterleri ile tüm makbuz, fatura ve diğer belgeler ve varsa bu dönemlere ait işletme projeleri getirtilip bilirkişiden davalının bütün borçları ile ödemelerini ve herhangi bir suretle borcunu öğrenerek mütemerrit duruma geldiği tarihleri ayrıntılı bir şekilde belirleyen incelemenin yaptırıldığı ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/6531

K. 2000/7317

T. 19.6.2000

 

• İTİRAZIN İPTALİ ( Apartman Aidat Parası Nedeniyle Yapılan Takip-İcra İnkar Tazminatı )

 

• İCRA İNKAR TAZMİNATI ( Apartman Aidat Parası Nedeniyle Yapılan Takip )

 

• APARTMAN AİDAT PARASI ( İcra İnkar Tazminatı )

 

2004/m.67/2

 

ÖZET :Davada inkar tazminatına hükmedilmesi istenmiş ama takibe konu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle icra inkar tazminatının reddine karar verilmiştir. Takibe geçilen meblağ içinde elektrik parası olan tutarın davalıya tebliğ edildiği anlaşılmamakla birlikte kalan kısım apartmanın Aralık ve Ocak ayları ortak giderleri olup, takipten önce ihtarname ile davalıya tebliğ edilmiş bulunmasına göre bu kısım için inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirdi.

 

DAVA : Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

KARAR : Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

 

Ancak;

 

Davada inkar tazminatına da hükmedilmesi istenmiş mahkemece takibe konu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle icra inkar tazminatının reddine karar verilmiştir. Davalı hakkında 1998 yılı Aralık ve 1999 yılı Ocak ayı aidatları ve elektrik parası için toplam 170.660.000 TL. için takibe geçilmiştir. Bu meblağ içinde elektrik parası olan 2.380.000 TL’nin davalıya tebliğ edildiği anlaşılmamakla birlikte kalan kısım apartmanın Aralık ve Ocak ayları ortak giderleri olup takipten önce ihtarname ile davalıya tebliğ edilmiş bulunmasına göre bu kısım için inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken yerinde görülmeyen gerekçelerle inkar tazminatı isteminin reddi doğru görülmemiştir.

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19/6/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi


Aidat geciktirme ihtarname örneği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com