Akfen GYO'nun sermaye artışı 59 milyon TL oldu!

Akfen GYO'nun sermaye artışı 59 milyon TL oldu!

Akfen GYO'nun tahvilin dönüştürme fiyatı bir pay için 4,044532 TL yerine 4,04, sermaye artışının 59 milyon TL yerine 59 milyon 66 bin 166 TL olarak belirlendi.


Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paya dönüştürülebilir tahvilin itfası hakkında açıklama yaptı. 

Akfen GYO'nun paya dönüştürülebilir tahville ilgili 28 Aralık 2020 tarihli açıklamamızda belirtilen başvurularının akabinde Borsa İstanbul'un göndermiş olduğu aynı tarihli yazıda "Borsa Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.2.9.1. Toptan Alış Satış İşlemleri başlıklı bölümünde toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1 (bir) kuruş olarak uygulanacağı belirtiliyor. Açıklanan tahvilin dönüştürme fiyatı bir pay için 4,044532 TL yerine 4,04, sermaye artışının 59.000.000 TL yerine 59.066.166 TL olarak belirlendiği ve sermaye artışı başvurusunun buna göre güncellendiğine dair Yönetim Kurulu kararları alındı. 

Akfen GYO'nun KAP açıklaması:
Paya dönüştürülebilir tahville ilgili 28.12.2020 tarihli açıklamamızda belirtilen başvurularımız akabinde Borsa İstanbul'un Şirketimize göndermiş olduğu aynı tarihli yazıda "Borsa Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.2.9.1. Toptan Alış Satış İşlemleri başlıklı bölümünde toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1 (bir) kuruş olarak uygulanacağı belirtilmekte olup, işlem fiyatının bu çerçevede belirlenmesi gerekmektedir" denilmektedir. Bu sebeple 28.12.2020 tarihinde açıklamış olduğumuz tahvilin dönüştürme fiyatı bir pay için 4,044532 TL yerine 4,04, sermaye artışının 59.000.000 TL yerine 59.066.166 TL olarak belirlendiğine ve sermaye artışı başvurumuzun buna göre güncellendiğine dair Yönetim Kurulumuz bugün aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 28.12.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile BİAŞ' a yapılan 28.12.2020 tarihli başvurumuza, BİAŞ tarafından 28.12.2020 tarih ve 5345 sayılı yazı ile cevap verilerek ("BİAŞ Cevabı"); 28.12.2020 tarihi itibariyle baz fiyat 4,97 TL, işlem fiyat aralığı 3,98 TL-5,96 TL olarak bildirilmiştir. Ayrıca toptan alış satış işlemlerinde fiyat adımının 1(bir) kuruş olarak uygulanacağı belirtilmekte olup, işlem fiyatının bu çerçevede belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede 28.12.2020 tarih ve 2020/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararımızda yer alan konuların revizesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Paya dönüştürülebilir tahvil ("PDT") borcunun pay olarak ödenmesi ve bunun için VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 19.maddesi uyarınca ihraç edilmiş olan PDT'nin şarta bağlı sermaye artırımı yapılması suretiyle paya dönüştürülmesi sırasında BİAŞ Cevabı çerçevesinde; 
  
a. PDT'in paya dönüştürme fiyatının BİAŞ Cevabında yer alan baz fiyatın % 18,71 altı olarak 4,04 TL olmasına, buna göre tahvil dönüşüm tutarı 238.627.433,21 TL olduğundan, Şirketimizin sermayesi 59.066.196,34 TL arttırılabilecek olmasına rağmen, Hamdi Akın'ın 0,34 adet hisse bedeline denk gelen 1,3736 TL tutarındaki alacağından feragati sebebiyle Şirketimizden olan alacağının 238.627.431,84 TL' ye düşmesine ve 4,04 TL dönüşüm fiyatından Şirketimizin arttırılacak sermayesinin 59.066.196 TL olmasına ve 179.561.235,84 TL primli olarak ihraç edilmesine, 

b. Sermaye artırımına ilişkin olarak;

a. Şirketimizin şarta bağlı ve PDT yatırımcısına tahsisli olarak yapacağı sermaye artışında, çıkarılmış sermayesinin 184.000.000 TL' dan 59.066.196 TL arttırılmak suretiyle 243.066.196 TL'ye çıkarılmasına, artan 59.066.196 TL tutarında kısım için 179.561.235,84 TL tutarında prim ödenmesine ve çıkarılacak olan 59.066.196 adet B grubu hamiline yazılı payın PDT sahibi Hamdi Akın' a verilmesine, 

b. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 243.066.196 TL ve her biri 1,00 TL değerinde 243.066.196 adet paydan oluşmasına, bu payların 1.000 adedi A Grubu nama yazılı, 243.063.196 adedi B Grubu hamiline yazılı, 1.000 adedi C Grubu nama yazılı, 1.000 adedi D Grubu nama yazılı paylar olmasına,

c. Sermaye artışının paya dönüştürülebilir tahvilin itfa edilerek paya dönüştürülmesi suretiyle karşılanması amacıyla yeminli mali müşavir raporu temin edilmesine,

d. İş bu kararın ekinde yer alan Esas Sözleşme maddesinin yeni şekli ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına, Şirket esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ekli maddesinin yeni şekli hakkında SPK'dan uygun görüş alınmasını müteakip işbu kararın ve maddenin yeni şeklinin ticaret siciline tescil ettirilmesine,

c. Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için SPK, Bakanlık, BİAŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara nezdinde yapılması gereken işlemlerin baştan sona yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket imza sirküleri uyarınca yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Dosya için tıklayın