Alaçatı Belediyesi, dubleks konutu 750 bin TL'den satışa çıkardı!

Alaçatı Belediyesi, dubleks konutu 750 bin TL'den satışa çıkardı!Alaçatı Belediyesi, Alaçatı Liman Mevkii'ndeki dubleks meskeni 750 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 01 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:20'de yapılacak


Verilen ilan şöyle;

 

ALACATI BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN 1- Alaçatı Liman Mevkii 29L-II-III Pafta, 4337 ada, 3 parselde kayıtlı 401/43421 arsa paylı Zemin+ 1, kat dubleks meskenin (H Blok 3 nolu B.B.) 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık arttırma suretiyle, satışı yapılacaktır. 2- Sözkonusu dubleks meskenin Muhammen bedeli 750.000.-TL olup; Geçici teminat 22.500,-TL’dir. 3- ihale 01 HAZİRAN 2012 tarihinde, Saat 14.20’da Belediye Meclis Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4- ihale Şartnamesi Belediyemiz Fen işleri Müdürlüğünde görülebilir ve aynı adresten 100.-TL karşılığında temin edilebilir.ihaleye katılmak için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur. 5- ihaleye katılmak isteyenlerin,ihale gün ve saatine kadar; - Kimlik, - Sabıka kaydı, - Geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa göre düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu - ikametgah belgesi, - ihale Şartnamesinin satın alındığına dair makbuz, - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan 2012 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.Noter tasdikli imza sirküjeri, - Ortak girişim olması halinde girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, - istekli adına vekaleten katılmıyor ise Vekaletname, ile birlikte ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. İLANEN DUYURULUR. (Basın: 30084)  İlan için tıklayın!