Alaçatı ve Zeytineli'deki arazilerin kamulaştırılması meclis gündeminde!

Alaçatı ve Zeytineli'deki arazilerin kamulaştırılması meclis gündeminde!

İzmir'in Alaçatı ve Zeytineli mahallelerindeki arazilerin bir bölümünün kamulaştırılması meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Dervişoğlu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...


İYİ Parti  İzmir  Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Alaçatı ve Zeytineli mahallelerindeki arazilerin bir bölümünün kamulaştırılmasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Dervişoğlu, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

İYİ Parti'li Dervişoğlu, ''25 Ocak 2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2054 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca İzmir’in Çeşme ilçesinin Alaçatı mahallesinde yer alan 178 parsel arazinin ve İzmir’in Urla ilçesinin Zeytineli mahallesinde yer alan 333 parsel arazinin, toplamda ise her iki bölgede yer alan 511 parsel arazinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesi “Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesi ise acele kamulaştırma usulünü düzenlemektedir.

Kamulaştırma usulü, doğası itibari ile mülkten yoksun kalma sonucuna yol açmaktadır. Acele kamulaştırma usulü zaman kaybına sebebiyet vermeksizin kamu yararının söz konusu olduğu acil durumlarda kıymet takdiri düzenlenerek, diğer kamulaştırma işlemlerinin sonradan tamamlandığı el konulma biçimidir. Bu kapsamda acele kamulaştırma usulü ile idareye, taşınmaza normal usulden daha kolay bir şekilde el konulmasına yol açan önemli araçlar sağlandığı aşikardır. Kamulaştırma Kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırma yapılabilecek haller sınırlı olarak sayılmıştır. Bu haller, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunun uygulanacağı yurt savunması çerçevesinde acele kamulaştırma, aceleliğine Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde kamulaştırma ve özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda kamulaştırmadır'' diye konuştu.

Dervişoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: ''Acele kamulaştırma usulü, 27 inci madde uhdesinde sayılan hallerden her birinde geçerli olmak kaydıyla, üstün kamu yararının mevcudiyeti şartına bağlanmıştır. 6.7.2017 tarihli ve E. 2017/782 K. 2017/2772 numaralın kararında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da kamulaştırma işleminin dayanması gereken üstün kamu yararına işaret etmektedir:

".. .acele kamulaştırmada olağan kamulaştırmaya oranla özel koşulların varlığı aranmış ve üç durumda acele kamulaştırma yolu ile taşınmaza el konulmasına olanak tanınmıştır. 3u koşullardan ikisi Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya özel kanunlarda öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olması halleri şeklinde, açıkça sayılmak suretiyle, üstün kamu yararının ve kamu düzeninin korunmasının gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda üçüncü koşul olan, aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar verilebilmesi için de, kamu yararına ve kamu düzenine ilişkin olma halinin, maddede yer alan diğer iki koşula paralel nitelik taşıması gerektiği açıktır/'.''

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun soruları:
1. Alaçatı ve Zeytinli mahalleleri uhdesinde bulunan ve toplamda 511 parsel arazinin acele kamulaştırılmasını öngören 2054 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının üstün kamu yararına dayanması gerekliliği ortadadır. Kararda bahsi geçmeyen üstün kamu yararı nedir?

2. ilgili kamulaştırma kararının alınmasına sebep olacak olağanüstü bir durum mevcut mudur?

3. İlgili kamulaştırma kararı ileriki tarihlerde gerçek yahut tüzel kişilere haksız ekonomik çıkar sağlayacak bir kaynak aktarımı sonucunun doğmasına sebep olacak mıdır?

4. İlgili bölgenin kamulaştırma işlemine konu olacak şekilde belirlenmesini sağlayan kriter nedir?

5. Acele kamulaştırma usulünün, gerçek kişilerin mülkiyet hakkına doğrudan müdahale eden ve ivedi olarak sonuç doğuran bir işlem olduğu göz önünde bulundurulursa, kamulaştırma işlemine ilişkin bölge sakinlerinin rızası yahut görüşleri alınmış mıdır?