17 / 08 / 2022

Alo 181'e doğal sit alanı ile ilgili sorulan en sık 5 soru!

Alo 181'e doğal sit alanı ile ilgili sorulan en sık 5 soru!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Alo 181'e doğal sit alanı ile ilgili çok fazla soru geliyor. Sizler için gelen en sık 5 soruyu sizler için derledik. İşte Alo 181'e doğal sit alanı ile ilgili sorulan en sık 5 soru...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezi Alo 181,  vatandaşlara mükemmel hizmet yolunda en güncel bilgileri aktarıyor ve vatandaş memnuniyetini en iyi noktaya taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alo 181 Çağrı Merkezi'ne sit alanı ile ilgili gelen 5 soruyu yayınladı. İşte Alo 181'e doğal sit alanı ile ilgili sorulan en sık o 5 soru;

1-) Doğal Sit Alanları içinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde başvurular nereye yapılır?
Talebe konu doğal sit alanının bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabilir.  

2-) Doğal Sit Alanı ve Tabiat Varlığı bulunan parsellerin üzerine şerh düşme işlemi nasıl yapılır?
Tescil işlemi gerçekleştikten sonra ilgili Tapu Kadastro birimine, doğal sit ve/veya tabiat varlığı ile tabiat varlığının koruma alanının çakıştığı taşınmazların tapu kayıtlarının beyanlar hanesine, “doğal sit alanıdır/tabiat varlığı ve/veya tabiat varlığı koruma alanı bulunduğuna dair şerh düşülmesi bildirilerek şerh düşme işlemi gerçekleştirilir.

3-) Doğal sit, arkeolojik sit, kentsel sit statüsü bulunan taşınmazın üzerinde hangi koşullarda ne gibi faaliyetlerde bulunabilirim ve bunun için izlemem gereken yol nedir?
Doğal sit alanlarında yapılacak faaliyetler 99 ve 728 sayılı ilke kararlarında belirtilmiştir. Faaliyetlere ilişkin ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu değerlendirmesi gerekir. Bölge Komisyonu ilke kararları kapsamında alanın özelliğine göre değerlendirme yapacaktır.

4-) Doğal sit alanlarında planlama yapmaya kim yetkilidir?
İlgili Kurum, Kuruluş, Şahıs ve Bakanlığımız yetkilidir.

5-) Doğal sit alanlarının; milli park, tabiat parkı, sulak alan vb. korunan alanlarla çakışması durumunda planlama yetkisi hangi kurumdadır?
Plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır.

Sit alanı nedir?
Doğal değerlerin korunması, sonraki kuşaklara olduğu gibi aktarılması amacıyla Türkiye'de yer alan tarihi ve güzelliklere sahip ender bulunan alanlar, sit alanı olarak açıklanıyor.
 
1-) Doğal sit alanı
Doğal sit alanı, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait; ender bulunan ve özellikleri ve güzellikleri bakımından ender bulunan; korunması gereken alanları ifade ediyor. Doğal sit alanı kendi arasında üç kategoriye ayrılıyor. Bunlar: 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı ve 3. derece doğal sit alanı.

1. derece doğal sit alanı; Bilimsellik açısından evrensel bir değere sahip; mutlaka korunması gereken; ender bulunan ve ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak alanlardır.

2. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi gereken aynı zamanda kamu yararı gözönüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır.

3. derece doğal sit alanı; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesinin yanında, bölgenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır.

2-) Arkeolojik sit alanları
Arkeolojik sit alanları, insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır. Söz konusu arkeolojik sit alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor. Arkeolojik sit alanları 3 dereceye ayrılıyor. Bunlar 1. derece arkeolojik sitler, 2. derece arkeolojik sitler ve 3. derece arkeolojik sitler.

1. derece arkeolojik sitler; Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunması gereken sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.

2. derece arkeolojik sitler; Korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma kurulları tarafından belirlenen, korumaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar dışında olduğu gibi korunacak sit alanları ifade ediyor.

3. derece arkeolojik sitler; Koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.

3-) Kentsel sit alanları
Kentsel sit alanları, "Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olan, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, tespiti yapılan tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlardır." olarak ifade ediliyor.

4-) Tarihi sit alanları
Tarihi sit alanları, milli tarih ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte olduğu gibi korunması gerekli alanlar olarak ifade ediliyor.

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com