Doğal sit alanı kanunu!

Doğal sit alanı kanunu! Doğal sit alanı kanunu!

Doğal oluşumlar sonucu ya da insan müdahalesi ile yapılan düzenlemeler sonucu koruma değerine sahip alanlara doğal sit deniyor. İşte, doğal sit alanı kanunu!

Doğal sit alanı kanunu!

Doğal oluşumlar sonucu ya da insan müdahalesi ile yapılan düzenlemeler sonucu koruma değerine sahip olan yer üstünde, yer altında ya da su altında bulunan alanlar doğal sit alanları olarak karşımıza çıkıyor.  Doğal sit alanları kendi içinde 3 grupta inceleniyor. 


Sit alanlarında yapılacak olan koruma amaçlı amaçlı imar planları ile ören yerlerinde gerçekleştirilecek çevre düzenleme projelerinin hazırlanma, süreci ve hazırlanması Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik hükümleri geçerli sayılıyor. 


Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile ilgili hükümlere yer verilen kanun, 2 Mayıs 2013 tarihinde 28638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte sit alanları kanunu!


TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletme hakkı verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Bedel tespit komisyonu: Bu Yönetmelikte yer alan bedel tespit işlemlerini yapmak üzere görevlendirilen komisyonu,


b) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer: Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri sınırları içerisinde kalan ve Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri,


c) Doğal sit: Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanları,


ç) Ecrimisil: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, Devletin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın fuzuli şagilden talep edilen tazminatı,


d) Fuzuli şagil (işgalci): Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, İdarenin tasarruf yetkisi bulunduğu taşınmazın zilyetliğini, Devletin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,


e) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,


f) İdare: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,


g) İhale: Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,


ğ) İhale komisyonu: Bu Yönetmelikte belirtilen ihale ile ilgili işleri yürütmek üzere İta Amirince görevlendirilen üyelerden oluşan komisyonu,


h) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,


ı) İşletme hakkı verilmesi: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ve üzerindeki tesislerin kamuya açık tutulması kaydıyla işletilmek üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmak suretiyle kiraya verilmesini,


i) İta amiri: İdarece yetki verilen Harcama Yetkilisini,


j) Kanun: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu,


k) Kıyı: Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgeleri sınırları içerisinde kalan ve kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı,


l) Kiraya verme: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,


m) Kullanma izni: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ilgili mevzuat uyarınca yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılması ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin kullandırılması veya işlettirilmesi için İdarece kişiler lehine verilen izni,


n) Mücbir sebep: Yangın, deprem, savaş ve sel gibi önceden tahmin edilemeyen durumları,


o) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,


ö) Ön izin: Talebin, planlarda yer alması koşuluyla, kiralama yapılmadan, kullanma izni veya işletme hakkı verilmeden önce; uygulama projelerinin hazırlanması, onaylatılması, ilgili kurum kuruluş izin veya görüşlerinin alınması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için müşteriye İdarece verilen izni,


p) Özel çevre koruma bölgesi: Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarını,


r) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan yazılı anlaşmayı,


s) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idarî usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,


ş) Tabiat varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan değerleri,


t) Tahmin edilen bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,


u) Tahsis: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kamu idarelerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını,


ü) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini,


ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler


İhale yetkilisi


MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya, ihale komisyonları kurmaya, ihale kararlarını onaylamaya ve sözleşme veya protokol imzalamaya İta Amiri yetkilidir. İdarece gerekli görüldüğü takdirde bu yetkiler kısmen veya tamamen İdarenin diğer birimlerine devredilebilir.


İhaleye katılabilme şartları


MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;


a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,


b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,


c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,


ç) Bu Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,


d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,


e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,


f) Kamu tüzel kişilerinin ise, (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,


şarttır.


İhalelere katılamayacak olanlar


MADDE 7 – (1) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.


a) İdarede;


1) İta amirleri,


2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,


3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,


4) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),


b) Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.


Şartnameler


MADDE 8 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri Ek-6’da belirtilen forma uygun olarak İdarece hazırlanır.


(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:


a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,


b) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,


c) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin teslim şekli ve şartları,


ç) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları,


d) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme hâlinde alınacak cezalar,


e) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,


f) İhaleyi yapıp yapmamakta Komisyonun serbest olduğu,


g) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,


ğ) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,


h) Ödeme yeri ve şartları,


ı) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.


(3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu, şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve 17 nci madde uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.


(4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri bedelsiz veya özelliklerine göre takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilir ya da İdarede bedelsiz görülebilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İhaleye Hazırlık


İhale işlem dosyasının düzenlenmesi


MADDE 9 – (1) İhaleye konu olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin işlem gördüğü dosyaya; onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin tespit raporu, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.


Tahmin edilen bedel tespiti


MADDE 10 – (1) Kullanma izni verilmesi veya kiraya verilmesinde, tahmin edilen bedel, İdarece tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.


(2) Ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması halinde ön izin bedeli, kullanma izni ihale bedelidir.


(3) Ön izin verilen hâllerde, ilk yıl kullanma izni bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.


(4) Gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.


(5) Bedel tespit raporunun ekinde raporun hazırlanmasına dayanak olan belgelerin bulunması gereklidir.


Bedellerin ödenme şekli


MADDE 11 – (1) Kullanma izni, kira, ön izin bedelleri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ihale bedelinin %25’i peşin, geriye kalan tutar ile müteakip yıllara ait bedeller sözleşmede belirtilen şekilde ödenir.


Yıllık bedel artışları


MADDE 12 – (1) Bir yıldan uzun süreli kira, kullanma izni ve işletme hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.


Vadesinde ödenmeyen bedeller ve hasılat payları


MADDE 13 – (1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hasılat payları ve diğer alacaklara 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.


Onay belgesi


MADDE 14 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği belirtilir.


(2) Onay belgesi idarece hazırlanır ve onaylanır.


İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışması


MADDE 15 – (1) İhale komisyonu İdarece görevlendirilecek biri başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Bu üyelerden en az birinin mali işlerden sorumlu birimde görev yapan bir memur olması zorunludur.


(2) İdare veya komisyon başkanınca lüzum görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar personel görevlendirilir. Bu takdirde ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde görevlendirilecek personele tebligat yapılır. İhale Komisyon Onay Belgesinde ihaleye katılacak olan personelin adı, soyadı ve memuriyet unvanı belirtilir.


(3) İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.


(4) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.


Bedel tespit komisyonlarının oluşumu ve çalışması


MADDE 16 – (1) Bedel tespit komisyonları İdarece biri başkan olmak üzere görevlendirilecek en az üç kişiden oluşur.


(2) Gerekli görülen hâllerde birden fazla bedel tespit komisyonu kurulabilir.


(3) Komisyon, eksiksiz olarak toplanır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon, Tahmini Bedel Tespit Raporunu düzenlemek ve imzalamak suretiyle karar alır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini yazarak rapora ekler. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.


İhalenin ilanı


MADDE 17 – (1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:


a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;


1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.


2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.


3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, (1) numaralı alt bentteki süreler içinde İdare ile valilik, kaymakamlık ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.


b) Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli her yıl Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlardan başka tirajı göz önüne alınarak ili, Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir.


c) Resmî Gazete ile yapılacak ilanlar; tahmin edilen bedeli (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir.


ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için İdare, işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.


(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.


(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile yayınlanabilir.


İlanlarda bulunması zorunlu hususlar


MADDE 18 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.


a) İhale konusu Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin niteliği, miktarı, kullanım süresi ve kullanım amacı,


b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,


c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,


ç) Tahmin edilen bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,


d) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,


e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.


Şartname ve eklerinde değişiklik hâlinde ilan


MADDE 19 – (1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hâllerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.


1. derece arkeolojik sit alanında yapılaşma!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com