Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi kuruldu! Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi kuruldu!

Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Aysu Pehlivan, Kamil Fazlıoğlu ve Yücel Özcan Çukutli tarafından kuruldu.


Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi bugün Üsküdar'da 100 bin TL sermaye bedeli ile Aysu Pehlivan, Kamil Fazlıoğlu ve Yücel Özcan Çukutli tarafından kuruldu.

Altunizade Konut Yapı Anonim Şirketi konusu:
İnşaat Söktöründe; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı o. Kafeteryalar,restoranlar, eğlence yerleri, otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kamping, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri yapmak,işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje, etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve dış piyasadan tedarik etmek, her türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, Şirketin yukarıda belirtilen konularla ilgili ve sınırlı olmak kayıt ve şartıyla aşağıdaki işleri de yapabilir. 1- İthalat, ihracat, toptan veya perakende ticaret, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlük, acentelik ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 2- İzin, imtiyaz, patent, know-how, marka, ihtira beraati gibi hakları doğrudan almak, alınmış bulunan hakları başkalarına devretmek ve başkalarına ait hakları devralmak, 3- Her türlü menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, her türlü ipotekleri tesis etmek, cins tashihi, tevhit, taksim, ifraz, terk, devir, ferağ, intifa ve sükna hakkı, kat irtifak ve mülkiyeti tesis etmek, tapu tescillerini yaptırmak, 4- Konusu ile ilgili olarak kullanacağı kara, hava ve deniz taşıtları her türlü iş ve inşaat makine ve araçları teknik donanımı almak, satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, 5- Yerli ve yabancı kişi ve kurumlarla ortaklık kurmak, kurulmuş olan ortaklıklara katılmak, başkalarını ortak almak, aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla bunlara ait hisseleri almak ve gerektiğinde satmak, 6- Yerli ve yabancı kurum ve bankalardan her çeşit krediler sağlamak, bu amaçla şirketin taşınabilir ve taşınmaz malları üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, gerektiğinde fekk etmek, 7- Kullanacağı nakil vasıtalarını almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, 8-Şirket konusu ile ilgili fason imalat, tedarik ve diğer iş ve anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir ve bu hususlara dair sınai ve ticari yatırımlara girişebilir, yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. Her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir, istihdam edebilir. Yerli ve yabancı teknik ve artistik, uzman kişi ve grupları ile hizmet sözleşmesi yapabilir, çalışma izni için başvurabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde, Yönetim Kurulunun onayı ile ve bu yolda genel kurul kararı ile ve esas mukavelenamede ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. Süeda Apt. No.141/2 ÜSKÜDAR