Isuzu, Kartal arazisinin EAG Turizm'e devredilmesi hakkında açıklama yaptı!

Isuzu, Kartal arazisinin EAG Turizm'e devredilmesi hakkında açıklama yaptı! Isuzu, Kartal arazisinin EAG Turizm'e devredilmesi hakkında açıklama yaptı!

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan bilgiye göre EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. devredilmesine yönelik açıklama yaptı...
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan açıklama şöyle,

Yönetim Kurulu'nun 12 Ağustos 2013 tarihli toplantısında;


1. Ayrılma hakkının, 13 Ağustos 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına  şahsen veya vekalet vererek katılan ve 4 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul ili Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 4485 ada 139 Pafta 17, 184, 190, 192 ve 289 numaralı parsellere kayıtlı taşınmazların ("Taşınmazlar") satış ihalesi sonucunda ihaleyi kazanan EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne nakden 191.000.000 (Yüzdoksanbirmilyon) TL bedel ile satışının onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri açısından, Şirket Genel Kurulu'nun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat:23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Sisteminde  mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacağına ve pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine,

2. Paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmeleri için genel kurul toplantısına katılarak ilgili satış işlemine karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğuna,

3. Ayrılma hakkının, 6362 sayılı Sermaye piyasası Kanunu'nun 24. maddesi hükmü çerçevesinde tespit edilen 1 TL nominal değerli pay için 12,60 TL bedelden kullandırılmasına ve bedelin ortaklık tarafından nakden ödenmesine,

4. Ayrılma hakkı doğan pay sahiplerinin, bu haklarını kullanabilmeleri için, 13 Ağustos 2013 tarihli genel kurul toplantısını izleyen 10 iş günü içerisinde "ayrılma hakkı formunu" iadeli taahhütlü ve noter tasdikli olarak ortaklığın Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 Çayırova 41435 Kocaeli adresine Mali İşler Direktörlüğü'ne göndermelerinin zorunlu olduğuna,

5. Ayrılma haklarını kullanmak için en geç 27 Ağustos 2013 tarihi gece saat 24:00'a kadar "ayrılma hakkı formunu" ortaklığın Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 Çayırova 41435 Kocaeli adresine Mali İşler Direktörlüğü'ne iletmeyen ortakların, ayrılma hakkının sona ereceği, postadaki gecikmelerde dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu olmayacağı ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına,

6. 13 Ağustos 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına  Şahsen veya vekalet vererek katılan ve 4 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul ili Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 4485 ada 139 Pafta 17, 184, 190, 192 ve 289 numaralı parsellere kayıtlı taşınmazların ("Taşınmazlar") satış ihalesi sonucunda ihaleyi kazanan EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 191.000.000 (Yüzdoksanbirmilyon) TL bedel ile nakden satışının onaylanması işlemine ilişkin olarak olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibinin, genel kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına, başka bir ifadeyle ayrılma hakkının devredilmesinin mümkün olmadığına,

7. "Ayrılma hakkı formunun" ortaklığımıza teslimini takiben 10 iş günü içinde, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin, sahip oldukları payları Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez Şubesi'nde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına açılan 77373 no'lu yatırım hesabına virmanlamasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü, ayrılma hakkına ilişkin  tüm şartları sağlayan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan pay sahibinin  pay devrini izleyen ilk iş günü içinde, kendi kusurundan kaynaklanan bir sebeple, ortaklığın ödemeyi  yapamaması halinde faiz ve benzeri bir sorumluluğun bulunmadığına, Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.