Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu! Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Çağla Koçak ve Mustafa Koçak tarafından kuruldu.


Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Çağla Koçak ve Mustafa Koçak tarafından kuruldu.

Analiz Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Mülk yönetimi; Kamu, tüzel veya gerçek kişilere ait her nevi gayrimenkul malların kiraya verilmesini sağlamak, kira sözleşmelerini hazırlamak, kira gelirlerini mülk sahipleri adına tahsil etmek, her türlü bina aidatını ve genel giderleri bina yönetimi adına kiracıdan tahsil edilmesini organize etmek, tahliye edilen mülkleri sahipleri adına teslim almak, mülklerin tekrar kiralanmaya hazır hale gelmesini sağlamak. -Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, Yurtiçi ve yurtdışındaki mesleki kuruluşlara üye olabilir, İlgili resmi makamlardan izin almak şartıyla, yurt içinde ve yabancı ülkelerde temsilcilikler açabilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak, mevcut veya ileride kurulacak yerli, yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir, bunları şirkete ortak edebilir, bunlarla yeni şirketler kurabilir veya teşebbüslere girişebilir. Yerli ve yabancı başka şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir alabilir, bu işletme ve şirketlerle birleşebilir. -Şirket iştigal konusu ve diğer yapacağı işler için iç ve dış piyasadan, banka ve finans kuruluşlarından orta ve uzun vadeli kredi temini için sözleşmeler yapabilir. Özel ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senetleri, tahvilleri, intifa senetleri gibi bilcümle menkul kıymetleri, her çeşit ortaklık hak ve payları satın alabilir, intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir. Başka şirket veya şahıslar lehine teminat göstermek gibi her umumi tasarruflarda bulunabilir. Menkul ve gayrimenkul mallar iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettiği menkul ve gayri menkulleri devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinden rehin, ipotek ve başkaca her türlü aynı hakları teşhis edebilir. Bunları kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir. -Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. -Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işleride yapabilir. Girişilecek işler ana sözleşme değişikliği gerektiri ise genel kurul karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

Adres: Yenidoğan Mah. Rami Kışla Cad. No:67/21 BAYRAMPAŞA