Ankara Altındağ'da 2.1 milyon liraya satılık gayrimenkul!

Ankara Altındağ'da 2.1 milyon liraya satılık gayrimenkul! Ankara Altındağ'da 2.1 milyon liraya satılık gayrimenkul!

Altındağ Belediye Başkanlığı, Ankara Altındağ'da yer alan gayrimenkulü 2 milyon 100 bin TL bedelle satışa çıkardı.Altındağ Belediye Başkanlığı,  Ankara  Altındağ'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 2 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.

Altındağ Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti belediyemize ait Ankara ili Altındağ İlçesi Sakarya (Oğuz) Mahallesi 421 ada 32 parselin ve üzerlerindeki yapının; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 69. Maddesinin 3. fıkrası ve Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin 15'inci maddesi (d) bendine göre açık artırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır. 1.İhale 29.01.2020 Çarşamba günü saat 16:00 ’da Anafartalar Caddesi No:177 AltındağANKARA adresindeki Altındağ Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye
Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2.Satışı yapılacak taşınmaza ait satış şartnamesi, çalışma saatleri içerisinde Anafartalar Caddesi No:177 Altındağ-ANKARA adresindeki Altındağ Belediye Binası 3. Kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
3.İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır.
3.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Belgesi
b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması,
c) Gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri,
d) İhaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;
a) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
b) Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.
3.3. İstekli Tüzel Kişi olması halinde;
a) Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
b) İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Şartnamenin 8. maddesinin (8.1) fıkrasının (b) bendindeki Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,
3.4. İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde;
a) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı,
b) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı,
c) Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
4.İhaleye girecek olanlar, taşınmazı yerinde görmüş ve satış şartnamesinde belirtilen hususları, taşınmaza ait bilgileri ve tapudaki takyidatları aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
5.Satış ihalesinden doğacak masraflar, damga vergisi bedeli, ilan bedeli, KDV bedeli , her türlü tapu harçları, alım satım vergisi, varsa bina ve arazi vergileri alıcıya aittir.
6.İhale bedeli, damga vergisi bedeli, ilan bedeli ve KDV bedeli ihalenin onayını takip eden tebligat tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde peşin olarak veya ihale bedelinin %50 si, KDV bedeli ve diğer harçların tamamı ihalenin onayını takip eden tebligat tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde peşin, kalan satış bedelinin %50 sine ise her yıl için %10 vade farkı uygulanmak üzere en çok 2 yıl (24 ay) aylık taksitle ödenecektir.
1.Geçici Teminat Bedeli en geç ihale günü saat 12:00 ‘e kadar yatırılacaktır.
2.Belediye, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.