Ankara Elmadağ'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Ankara Elmadağ'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak! Ankara Elmadağ'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Ankara Elmadağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Kat Karşılığı Küçük Sanayi Sitesi yaptıracak. İhaleye çıkacak işin bedeli 5 milyon 108 bin TL olarak belirlendi.


Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,  Ankara  Elmadağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Kat Karşılığı Küçük Sanayi Sitesi yaptıracak. İhaleye çıkacak işin bedeli 5 milyon 108 bin TL olarak belirlendi. 


Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


1 - Ankara İli Elmadağ İlçesi Kurtuluş Mahallesi ve imarın E1213 ada 1 parsel ve E1215 ada 1 parsellerinde yapılacak olan Kat Karşılığı Küçük Sanayi Sitesi Yapım İşi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 6998,59 metrekare inşaat alanı ve aşağıda işin adı belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. Arsalar yüzölçümü olarak 4586,00 ve 4158,00 metrekare olmak üzere arsaların emsali 1,00 dir.


2 - Bu işin muhammen bedeli 5.108.631,70 TL (beşmilyon yüzsekizbin altıyüzotuzbir lirayetmiş kuruş) dır.

Geçici teminat tutarı 153.258,95TL (yüzelliüçbinikiyüzellisekizliradoksanbeşkuruş) dır. Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir.


3 - İhale 13.03.2017 pazartesi günü saat 15.00’de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


4 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 400,00 TL’ (dörtyüzlira) lık makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.


5 - Anılan parseller Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alınmış olup, 4706 sayılı Kanunun 4’ncü maddesinin 3’ncü fıkrası gereğince yapı tamamlandıktan sonra amacı dışında kullanılmaması için sadece küçük sanayi sitesi kullanımına izin verilecektir.


6 - İsteklilerin “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine “ihale şartnamesine ek özel şartnameye “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 06.03.2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a. Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2017 yılı vizeli olacaktır)

c. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır.

d. Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleşmesi verilir.)

e. 2012-2017 (5 yıl) yıllarına ait (2012’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

g. Yapı araçları taahhütnamesini,

h. Teknik personel taahhütnamesini,

i. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

k. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

l. İş yeri görme belgesini,

m Dosya alındı belgesinin aslı,

n. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

o. İsteklilerin, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, tahmin edilen bedelin yüzde 30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’ e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.

p. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini / diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları,

q. Varsa Kalite ve standarda ilişkin belgeler.

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.


7 - İhaleye katılacak olanlar yeterlilik belgesi aldıktan sonra tekliflerini en geç 13.03.2017 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.


8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.