Elazığ'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Elazığ'da kat karşılığı inşaat yaptırılacak!Elazığ Belediye Başkanlığı, Merkez'de bulunan 7 parselde kat karşılığı inşaat yaptırılacak. Konut+ Ticaret alanı olarak ayrılan bölgede yaptırılacak inşaatın toplam bedeli 6 milyon 40 bin 776 TL olarak belirlendi.


Elazığ Belediye Başkanlığı, Merkez'de bulunan 7 parselde kat karşılığı inşaat yaptırılacak. Konut+ Ticaret alanı olarak ayrılan bölgede yaptırılacak inşaatın toplam bedeli 6 milyon 40 bin 776 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Elazığ Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İzzetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.


İli:Elazığ

İlçesi:Merkez

Ada / Parsel:72/3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Arsa Alanı (metrekare):877,00

İmar Kullanımı:Konut+Ticari (TİCK1-BL 15 Kat)

İnşaat Alanı (metrekare):8.629,68

Keşif Bedeli (TL):6.040.776,00 TL


2 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2016 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” esas alınarak 6.040.776,00 TL. (Altı Milyon Kırk Bin Yedi Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası.) dır.

3 - İhale 20.12.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır.

5.1 - Kanuni ikametgahı olması,

5.2 - T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

5.3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, 

5.6 - Geçici teminat (tahmini keşif bedelin % 3’ü oranına tekabül eden 181.223,26 TL.) bedelinin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

5.8 - Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

5.9 - İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

5.10 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya Özel Sektörde tekbir sözleşme kapsamında enaz 2.000 m2 bina inşaatını tamamladığını, denetlediğini veya yönettiğini gösteren İş Deneyim belgesinin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme) veya kendisine ait tek bir iş kapsamında enaz toplam 2.000 m2 komple bina inşaatını yüklenici olarak tamamladığını ve ilgili belediyesinden alınmış ilgili belgelerin(yapı kullanma izin belgesi vb.) veya Kamu veya Özel Sektörde tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış olan en az toplam 2.000 m2 komple bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

5.11 - Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

5.12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü)

5.13 - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 5.maddede istenilen belgeleri 20.12.2016 Salı günü (ihale günü) saat 14.00’e kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

7 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.