20 / 08 / 2022

Bulancak'ta 2 milyon liraya kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Bulancak'ta 2 milyon liraya kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Bulancak Belediye Başkanlığı tarafından bugünkü resmi gazetede verilen ilana göre Bulancak'ta 4 pafta, 47 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 153,98 metrekare arsaya 2 milyon liraya kat karşılığı inşaat yaptırılacak...Bulancak Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti belediyemize ait Bulancak ilçesi Bulancak Mahallesinde tapunun 4 pafta, 47 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 153,98 m² arsaya, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Meclis Salonunda Belediye Encümeninden oluşan komisyon huzurunda kapalı teklif ihale usulü ile kat karşılığı inşaat yapım işi yaptırılacaktır.

2. Kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi 11.11.2013 pazartesi günü saat 11.00’da yapılacaktır.

3. Muhammen bedel 2.000.000,00,-TL olup, geçici teminatı 60.000,00,-TL’dir.

4. İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler

a. Kanuni İkametgah belgesi, tebligat adresi ve nüfus cüzdan örneği

b. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

i. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortak girişim beyannamesi ve (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

f. Geçici Teminat yatırdı belgesi, 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

g. Bulancak Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur belgesi ve Tüm sayfaları imzalanmış şartname, Dosya aldı makbuzu, 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname ve İç zarf

h. İstekliler, Belediyeye kalan bağımsız bölümlere ilave olarak

200.000,00- TL’den düşük olmamak üzere teklifte bulunacaklardır.

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır.

5. İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 150,00.-TL karşılığında temin edilebilir.

6. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8736/1-1