Kütahya'da 12.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Kütahya'da 12.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak! Kütahya'da 12.3 milyon TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılacak!

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Kütahya İli Merkez Mahallesi'nde yer alan arsa üzerinde 12 milyon 397 bin TL'ye kat karşılığı inşaat yaptırılması işi ihale edilecek.


ARSALAR ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR


Kütahya Orman genel Müdürlüğünden:


Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü idare Binası, yollar ve çevre ihatası, Çavdarhisar Acil Yangın Durum Ünitesinin projelerine göre Yaptırılması Karşılığında Taşınmaz Mal Trampası işi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 37. maddesi ile Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının idaresi Hakkında Yönetmelik gereği "Kapalı Teklif" usulü ile ihale edilecektir.1- İdarenin

a) Adresi : Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l 06560

Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0312 296 44 07 - Faks: 0312 296 39 50


2) İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kumarı mahallesi 3399 ada 1 parsel orman alanında kesin uygulama projesinde ve şartnamelerde bulunan iş kalemlerine göre 9.250 m2 kapalı alanı bulunan Orman Bölge Müdürlüğü idari binası, 13 Ha. Sahanın yolları ve ihatası,1.350 m2 kapalı alanlı Çavdarhisar Yangın Acil Durum Ünitesinin projelerine göre anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karşılığında; İl Bolu, İlçesi Merkez, Mahallesi Karacasu Beldesi Köy içi Mevkii, Niteliği-.Boş, Ada No:1341, Parsel No:6-7-9, Yüzölçümü: 53.036 m2, Hisse Oranı: Tam, Sahibi Orman Genel Müdürlüğü olan, Taşınmaz Mal'ın verilmesi.


b) Taşınmaz mal tahmin edilen satış bedeli:12.379.310,00 TL.

c) İnşaat bedeli: 11.736.840,00 TL.

ç) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak

işe başlanacaktır.

d) işin süresi: Yer tesliminden itibaren 540(Beş Yüz Kırk) takvim günüdür


3 - İhalenin

a)Yapılacağı yer: Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l 06560Yenimahalle/ANKARA 2.Kat Kızılçam Toplantı Salonu)

b)Tarihi ve saati : 27.01.2016 Çarşamba günü Saat: 14:304 - İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

4.1.2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.4.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.5.Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.6.Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası  Ankara  Kamu girişimci Şubesi nezdinde bulunan TR16 0001 0025 3306 2881 6950 25 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge.

4.1.7.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8.isteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9.ihaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.9.1.iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.3. maddesinin 14.1.3.1) ve 14.1.3.2) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.1.10.Doküman alındı belgesi.


5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6- ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.ihale dokümanı, Orman Genel Müdürlüğü inşaat ve ikmal Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir ve KDV Dahil 500,00 (Beşyüz) Türk Lirasının ihale adı belirtilmek sureti ile Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğüne ait Ziraat Bankası Ankara Kamu girişimci Şubesi nezdinde bulunan TR16 0001 0025 3306 2881 6950 25 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belgenin ibraz edilmesi sureti ile Orman Genel Müdürlüğü inşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

6.2.ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l (2. Kat Kızılçam Toplantı Salonu) 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde İhale Komisyonu Başkanlığı'na verilebileceği gibi, Orman Genel Müdürlüğü İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/l 06560 Yenimahalle/ANKARA adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


8- İstekliler tekliflerini, verilecek taşınmaz malın tahmin edilen satış bedeli ile yapım maliyeti arşındaki fark üzerinden artırım yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu iş için anahtar teslimi sözleşme düzenlenecektir.


9- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10- İstekliler 375.000TL'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.


12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.