Çukurova Balkon

Ankara Haymana'da 4.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara Haymana'da 4.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Ankara Haymana'da 4.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara Haymana Belediye Başkanlığı, Kayabaşı ve Medrese mahallelerinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. İhalesi 10 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşecek arsaların toplam bedeli 4 milyon 337 bin 676 TL olarak belirlendi.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Ankara Haymana Belediye Başkanlığı, Kayabaşı ve Medrese mahallelerinde bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. 


ARSA SATILACAKTIR

Haymana Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan belediyemize ait Kayabaşı Mahallesi'nde 175001 ada 1 parsel ve Medrese Mahallesi 661 ada 3 parsel, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile 10/05/2016 tarihinde salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.

2 - Arsanın konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

 

MAHALLE:KAYABAŞI

ADA:175001

PARSEL:1

YÜZ ÖLÇÜMÜ:7.229,46 Metrekare

HİSSE NİSBETİ:TAM

MUHAMMEN BEDEL:2.168.838  TL

GEÇİCİ TEMİNAT:65.065  TL

İHALE TARİHİ:10/05/2016

İHALE SAATİ:14,00


MAHALLE:MEDRESE

ADA:661

PARSEL:3

YÜZ ÖLÇÜMÜ:5.300,00 Metrekare

HİSSE NİSBETİ:TAM

MUHAMMEN BEDEL:2.650.000 TL

GEÇİCİ TEMİNAT:79.500 TL

İHALE TARİHİ:10/05/2016

İHALE SAATİ:11,00


Arsaların toplam bedeli : 4.337.676 TL

 

MADDE 4 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut )

2) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası İhaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

4) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

5) Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

6) Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

9) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

10) Şartname Alındı Makbuzu

11) İhale konusu taşınmaz için,  Kapalı Teklif Usulü Satış İhalesine teklif verecekler; İhale Zarflarını yukarıda ve Şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun şekilde hazırlayarak 10.05.2016 tarihinde Salı günü (661/3 Arsa için) saat: 10.30'a (175001/1 Arsa için) Saat: 13.30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne sıra numara alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, Kargo veya Elektronik 0rtamda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.