Ankara Kahramankazan'da 24.5 milyon TL'ye satılık termal otel!

Ankara Kahramankazan'da 24.5 milyon TL'ye satılık termal otel! Ankara Kahramankazan'da 24.5 milyon TL'ye satılık termal otel!

Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait olan termal otel ve arsası vasıflı gayrimenkul 24 milyon 500 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. Satışa konu olan termal otelin ihalesi 1 Mart 2019 cuma günü gerçekleştirilecek.ç

Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait olan termal otel ve arsası vasıflı gayrimenkul satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 24 milyon 500 bin TL bedel isteniyor. 

KAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:
1. Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 1(bir) adet Termal Otel ve arsası, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. Satışı yapılacak taşınmazın mahallesi, cinsi, ada, parsel, yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3. İhale 01.03.2019 Cuma günü saat 14.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat)  Ankara  Bulvarı No: 105/1 Kahramankazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. Taşınmaz bedeli (İdari Şartnamenin 10.Maddesinde belirtildiği üzere tahsil edilecektir.

5. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır;
A- Teklif Mektubu,
B- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
C- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
D- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (ikametgâh belgesi),
E- İsteklinin Kahramankazan Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Kahramankazan Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
F- Gerçek kişiler için imza sirküsü (noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif
vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname
G- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/
Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicilin kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
H- Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.
I- Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi
İ- İdari şartnamenin okunup kabul edildiğine dair taahhütname, söz konusu yapının mevcut haliyle gezilip, görüldüğü ve yapının şartnameye uygun olduğunu kabul eder taahhütname. İsteklilerin yukarıda yazılı belgeler ile Kazan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden belge alıp ihale dosyasına koymakla yükümlüdür.
6. Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺5.000,00 bedel karşılığı İdari Şartnameyi almaları gerekmektedir.
7. İstekliler ihale 28.02.2019 tarihinde saat 16.00’a kadar Kahramankazan Belediyesi Emlak ve
İstimlâk Müdürlüğü’ne (Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1) teslim etmelidirler.