Ankara Sincan'da 13.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Ankara Sincan'da 13.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığı, Ankara Sincan'da yer alan gayrimenkulü 13 milyon 732 bin 100 TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığı,  Ankara  Sincan'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 13 milyon 732 bin 100 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından:

1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1406 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel : Emre FİDAN
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Selçuklu Mahallesinde bulunan toplam 2.440,00 m2 yüzölçümüne sahip, 101626 ada 4 parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Bu ihaleye ait taşınmazın Muhammen bedeli: 13.732.100,40 TL.’ dir. İhale Tarihi ve Saati: 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’ dır. Evsafı aşağıda çıkartılmıştır.
İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, E:0.50, Yençok:9.50, A+LPG lejantlı yapılaşma şartlarına haizdir.
3. İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan
Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 21.04.2021 tarihinde saat 15:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 21.04.2021 tarihinde saat 14:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Ankara Sincan

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak
isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak
teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1. İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir.)
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan
alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.)
(Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan
şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya
kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza
sirküleri,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 300,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.