Ankara'da 19 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Ankara'da 19 milyon TL'ye satılık 5 arsa! Ankara'da 19 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Sincan, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 5 adet arsayı toplamda 19 milyon 153 bin TL bedel ile satışa çıkarıldı. 


Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; Sincan, Kahramankazan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan 5 adet arsayı satışa sunuyor. Satışa konu olan arsalar için toplamda 19 milyon 153 bin TL bedel isteniyor. 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla  Ankara  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.
2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,
b)Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,
c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca ihaleye katılmak için yatırılan geçici teminat bedelleri ihale veya peşinat bedellerinden mahsup edilmeyecek olup, ihale veya peşinat bedelinin ödenmesini müteakip ilgililerin bildireceği hesap numaralarına iade edilecektir.
3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Kale Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.
4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
5 - Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7 - Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankara.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. İhalenin yapılacağı adres: Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 3 D Blok (İhale Odası) Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)
İlan olunur