Ankara'da 26 milyon 990 bin TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara'da 26 milyon 990 bin TL'ye satılık 2 arsa! Ankara'da 26 milyon 990 bin TL'ye satılık 2 arsa!

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 111395 ada, 1 parselde yer alan 29 bin 854 metrekare ile 24 bin 127 metrekare 2 adet arsayı satışa sunuyor. Taşınmazların toplam bedeli 26 milyon 990 bin TL olarak belirlendi


 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen ilan şu şekilde;   TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:   Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.   1 - İhale 16/02/2012 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.   2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.   3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.   4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.   5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.   6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.   7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir   8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.   9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.   Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, 111395 ada, 1 parselde yer alan 29 bin 854 metrekare ile 24 bin 127 metrekare 2 adet arsayı satışa sunuyor. Taşınmazların toplam bedeli 26 milyon 990 bin TL olarak belirlendi. Arsaların satışı 16 Ocak 2012 tarihinde saat 14.00'da yapılacak.   Zeynep Karabağ/Emlakkulisi.com