Çukurova Balkon

Ankara'da 39 milyon 443 bin TL'ye satılık tarla!

Ankara'da 39 milyon 443 bin TL'ye satılık tarla!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Gölbaşı'nda bulunan alanı 1.293.206.00 metrekare olan tarla vasıflı taşınmazı 39 milyon 443 bin TL'ye ihale yolu satışa çıkardı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


VERİLEN İLANA GÖRE; 

T.C.  Ankara  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, Mahallesi, parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 09.06.2011 Hipodrom Caddesi No: 5'deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir,

3-İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz,

5-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6-Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecik¬meler dikkate alınmaz,

7-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır, ihalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, (karar pulu ve damga vergisi) alım satım giderleri alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

9-İhaleye konu taşınmaz için uygulanacak K.D.V.'de 5615 sayılı kanunun 13. Maddesi ile değişik 3065 sayılı KDV kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrasının (r) bendi geçerli olacaktır,

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, ENCUMEN'CE uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; ita Amiri'nin ONAY'ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, ita Amiri'nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
 
S.No                           1
İlçesi                           Gölbaşı
Mahallesi                     Koparan
Parsel                          938
Yüzölçümü m2             1.293.206.00           
Vasfı                            tarla/arazi
Muhammen Bedel       39.443.000.00
Geçici Teminat (TL)      1.183.290.00
ihale Saati                   14.00

B.:33157

Detaylı bilgi için tıklayınız


İclal Süzgün/Emlakkulisi.com