Ankara'da 64.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!

Ankara'da 64.3 milyon TL'ye satılık 7 gayrimenkul!Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığı Ankara'da yer alan 7 adet gayrimenkulü 64 milyon 349 bin 800 TL bedelle satışa çıkardı.


Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığı Ankara'da yer alan 7 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 64 milyon 349 bin 800 TL olarak belirlendi.

Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
2 - Bahse konu olan 7 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

Ankara

3 - İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat Bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)
4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler: 
A) Dış Zarf
- İhaleye iştirak Dilekçesi.
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- İkametgâh Belgesi.
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.  (İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

Ankara

- Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü
B ) İç Zarf
- Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
8 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla - Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir
9 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA)