Ankara'da 18.3 milyon TL'ye satılık 23 gayrimenkul!

Ankara'da 18.3 milyon TL'ye satılık 23 gayrimenkul! Ankara'da 18.3 milyon TL'ye satılık 23 gayrimenkul!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Altındağ ve Çankaya ilçelerinde bulunan 23 gayrimenkulün satışı 05 Mart 2015 Perşembe günü 18 milyon 336 bin 684 TL'ye açık artırma usulü ile ihale edilecek.TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


- Altındağ-Yenidoğan(Aktaş) - Ada/parsel: 21990/3 - Muhammen Bedel: 57.800,00 TL


- Çankaya-Karakusunlar-Ada/parsel: 27550/1 - Muhammen Bedel: 76.724,00 TL


- Çankaya-Çayyolu(Koru)-Ada/parsel: 61081/3 Muhammen Bedel: 8.593.775 bin TL (toplam 13 taşınmaz)


- Çankaya-Çayyolu(Koru)-Ada/parsel: 61081/3 Muhammen Bedel: 1.245.000 TL (toplam 2 taşınmaz)


- Çankaya-Çayyolu-Ada/parsel:43587/12 Muhammen Bedel: 4.520.000 TL (toplam 5 taşınmaz)


- Çankaya-Çayyolu-Ada/parsel: 43587/11 Muhammen Bedel: 3.843.385,00 TL


Mülkiyeti,  Ankara  Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.01.2015 tarih ve 106/187, 104/189, 102/185, 105/188, 101/186, 103/184, sayılı kararları ve Başkanlık Makamının 03.02.2015 tarih ve 159-3359, 160-3360, 164-3364, 163-3363, 161-3361, 162-3362 sayılı Olur’ları ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince kapalı Teklif Usulüyle ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen “Taşınmaz Mal Satışı İlan Listesinde” ki bedeller üzerinden öncelik sırasına göre peşin; perakende mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘‘Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini’’ 300,00.- ¨ (ÜçyüzTürklirası ) ücret karşılığında en geç 04/03/2015 Çarşamba günü, saat 16.00’ ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 05/03/2015 Perşembe günü, Saat 14.00, 14.05, 14.10, 14.15, 14.20 ve 14.25’ de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 05/03/2015 Perşembe günü saat 12:00’ ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘’ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını,, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen ( tapu harçları hariç ) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                    :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO: 5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON              :  0 312 507 25 60

FAX                       :  0 312 507 26 11

İlan olunur.