Ankara'da 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Ankara'da 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul! Ankara'da 41.1 milyon TL'ye satılık 6 gayrimenkul!

Ankara Pursaklar'da yer alan 6 adet gayrimenkul toplam 41 milyon 95 bin TL bedelle satışa çıkıyor.


Ankara Pursaklar ilçesi, Saray ve Ovacık mahallelerinde yer alan 6 adet gayrimenkul satışa çıkıyor. Gayrimenkullerin toplam bedeli 41 milyon 95 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:


1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ; 05/02/2019 tarihinde karşılarında belirtilen saatinde,
Ulus Emlak Müdürlüğünce teşekkül edecek Komisyon huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, Son sıradaki ise
(sıra no:24) aynı Kanunun 36.madde uyarınca Kapalı Teklif usulü ile, sırasıyla satılacaktır.
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;
a) Geçici Teminat Bedelinin  Ankara  Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde
belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit
yazısı'nın da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile Nüfus kayıt örneği veya arkalı-önlü nüfus cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe
tasdik edilmiş örneğinin,
d) Kapalı Teklif ile satışı yapılacak taşınmazda ise; istenilen belgelerle birlikte usulüne uygun olarak 2886 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca
hazırlanacak teklif mektubunun,
İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
3- Taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle
en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4- Hazine taşınmazlarının satışı KDV den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
5- Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğü İhale servisinde görülebilinir.
6- Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler: ankara@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak@gov.tr
adresinden öğrenilebilinir." (TEL: 0312- 310 79 50 - 311 25 96 Dahili : 2033
İLAN OLUNUR