Çukurova Balkon

Ankara'da icradan 40 milyon 168 bin liraya satılık boş arsa!

 Ankara'da icradan 40 milyon 168 bin liraya satılık boş arsa! Ankara'da icradan 40 milyon 168 bin liraya satılık boş arsa!

Ankara kentsel çalışma alanında yer alan boş arsa 40 milyon 168 bin 450 liraya icradan satışa çıktı...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


T.C.  Ankara  7.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI DOSYA NO: 2011/5149 ES.


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı, satış şartları.

Ankara III Yenimahalle ilçesi Ergazi imar Mahallesi Ankara - İstanbul Karayoluna ve Rajiv Ghandl Caddesine cepheli olup, Imann 13811 ada 17 parselini teşkil eden 18683 m2 miktarındaki bos arsa vasıflı taşınmaz, bir borçtan dolayı acık artırma suretiyle satılacaktı. Gayrimenkulün genls evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


İMAR DURUMU: 1/1000 ölçekli 84140 no'lu parselasyon planı kapsamında kalan işbu ada parselin E: 1.50, Hmax:serbest olup, (KENTSEL ÇALIŞMA ALANI) kullanımında kaldığı bildirilmiştir.


TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 40.168.450,OO.TL %18 KDV Alıcıya aittir

1- Satış 10/09/2012 günü, saat 14.30 dan 14.40’a kadar Ankara Adliyesi 1. Mezat Salonunda acık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 20/09/2012 günü, saat 14.30'dan 14.40'a kadar Ankara Adliyesi 1. Mezat Salonunda İkinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş 'ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırma İlanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana İhale edilecektir, su kadar kİ artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2- Acık artırmaya katılmak İsteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'sl nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para İledir. Alıcı İstediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, İhale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana alt olacaktır. Birikmiş emlak vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri İhale alıcısına aittir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan İddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksı takdirde, haklan tapu sicili İle sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Taşınmazı satın alanlar İhaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelim derhal veya İİK.130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.


5- Gayrimenkul kendisine İhale olunan kimse müddetinde parayı vermezse İhale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona razı olmaz.veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma İlgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak İlanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana İhale edilir, İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilin sorumludur, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın icra Müdürlüğünce tahsil olunur.


6- Şartname İlan tarihinden İtibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.


7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/5149 Es. sayılı dosya numarası İle müdürlümüze başvurmaları rica olunur. 30.07.2012


(Ic. if. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Yönetmelik Örnek No: 27