27 / 06 / 2022

Ankara'nın imar uygulamasına yürütmeyi durdurma!

Ankara'nın imar uygulamasına yürütmeyi durdurma!

Ankara'nın imar uygulamasına yürütmeyi durdurma geldi.İzmir'deki 5'inci İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada İnciraltı Turizm Merkezi Nazım İmar Planları'nın yürütmesini durdurdu.İzmir'deki 5'inci İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davada İnciraltı Turizm Merkezi Nazım İmar Planlan'nın yürütmesini durdurdu Mahkeme, planların bütünlük içermediğini, EXPO alanını doğal yapıyı tahrip edeceği, turizm kapasitesinin belirsiz, nitelikli konut alanının anlaşılmaz içerikte olduğu, yeterli yeşil alan ayrılmadığı başta olmak üzere çok sayıda gerekçeyle bu kararı aldı. 


izmir'in güneybatı aksında en değerli alanı olarak bilinen ve yatırımcıların iştahını kabartan İnciraltı'nın 690 hektarlık alanı kapsayan imar planları yılan hikayesine döndü. 


Daha önce de meslek odalan, inciraltı'da arazisi olan hak sahiplerinin açtığı davalarda duran. Kültür ve Turizm Bakanlıgı'ndan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plan yapımını üstlendiği İnciraltı'nda bu kez de  İzmir  Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. 


Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 Ağustos 2013 tarihinde onayladığı İnciraltı 1/5000 ve 1/1000'lik imar planlarına karşı Çevre Düzeni Planı'nda bu planlarda yeralan otoyol ve raylı sisteminin bulunmadığı, ulaşım sisteminin planlama bütününde ele alınması gerektiği, bölgede donanların azaldığı, ticaret ve nitelikli konut alanlarının arttırılmasının koruma kullanma dengesine aykırı olduğu gibi gerekçelerle yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava açmıştı. 

Bilirkişi raporu etkili oldu İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin 10 Aralık 2014 tarihli karannyla planların yürütmesini durdurdu. 


Mahkeme, bilirkişi raporuna göre kararını verdi. Kararda yeralan bilirkişi raporunda İnci raltı planların daki alanın bütün içinde ele alınması gerekirken, turizm merkezi alanının sadece bir parçası ile ele alınmasının planlamanın ölçekler arası hiyerarşi ve bütünlük ilkeleri ile çeliştiğine dikkat çekildi. 


Çevre Düzeni Planı'nda 1 ve 2'nci derece sit alanı olan lagün ve çevresinin yeşil alan olarak gösterildiği, herhangi bir yapılaşmaya konu edilmemesi kararı olduğuna dikkat çeken bilirkişi raporunda, 'Bu özellikte bir alanın 6324 sayılı Kanun ile EXPO alanı olarak ilan edilmesinin doğal yapıyı tehdit eden bir içerik ortaya koyduğu, EXPO alanı geçici de olsa belirli büyük hacimli yapıları gerektireceği, belirli bir sürü sonra bu yapılar kaldırılsa dahi alanın doğal yapısının geri dönülemez içerikte tahrip olabileceği, 1. ve 2. derece sit alanında EXPO alanı belirlenmesinin planlama ilkeleri ile çeliştiği bir durumu ortaya koyuyor' görüşü yeraldı. İzmir 2020 EXPO'su adaylığını kaybetti. Ancak, planlarda bununla ilgili alınan kararlar yeralıyordu. 

Turizm kapasitesi belli değil Turizm alanlannın yeraldığı alt bölgelerde, alt bölgeleri tanımlayan herhangi bir kamusal yeşil alanın ayrılmadığını belirten bilirkişi raporu, bu yaklaşımın kentlinin kullanımına konu olmayan, ayrıcalıklaştırılmış ve kente yabancılaşmış bölgeler ortaya çıkarabileceği tespiti yaptı. Turizm alanı olarak belirlenen alanların tarım alanı olarak kullanılmakta olduğuna da dikkat çeken bilirkişi, yapılaşmaya açılmasının planın doğal kaynakların korunması ilkesi ila tamamen çeliştiğini belirtti. 


Nitelikli konut tanımlaması anlaşılmaz! Turizm alanlarına ilişkin planlarda kapasite tanımlaması yapılmadığını, nitelikli konut alanı için herhangi bir yeşil alan donatısı olmadığını vurgulayan bilirkişi raporunda ilginç bir de tespit yapıldı. Bilirkişi, planda yer alan nitelikli konut alanı ifadesinin anlaşılmaz bir içerik ortaya koyduğuna raporunda yer verdi. Raporda, "Planlamanın varlık sebebinin gelecek için yaşam kalitesi yüksek mekanları üretmek olduğu bir başka deyişle nitelikli konut, donatı, çalışma ve ulaşımın planlamanın gereği olduğu dolayısıyla nitelikli konut ifadesi diğer konut alanlarının niteliksiz olması gibi tuhaf bir anlam ortaya çıkaracağı" ifadesine yer verildi. 

İnciraltı için 1 yıl içinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 3 kez onaylanmasıyla planlama kurumuna güveni zayıflatan bir durum sergilendiğine dikkat çeken Bilirkişi raporunda, yol kesitlerinde süreklilik olmadığı, daralıp, genişlediği. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeligi'nde ibadet tesislerinin 1000, 2500 ve 10 bin metrekare tanımlan olmasına karşın bu planlarda 22 bin metrekarelik ibadet tesisi tanımlamasının kentsel ölçekte işlevsizlik ortaya çıkarabilecek büyüklükte olduğu, donatı alanlarının hangi nüfusa hizmet edeceğinin belli olmadığı, meydan olarak belirlenen alanın da yer seçimi ve boyut açısından insan ve yaya ölçeğini aşar bur durum ortaya koyduğu tespiti yeraldı. 


Mahkeme, bilgi ve belgelerle, bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesi sonucu İnciraltı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları'nın plan bütünlüğü açısından planlama ilke ve teknikleri ile şehircilik esasları ve kamu yararı aykırı olduğu sonuç ve kanaatine vardı. Bu nedenle de hukuka aykırı bulduğu imar planının uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmesini durdurdu. 


Haber Ekspres